FRI FRA SKOLE pga. OVERSVØMMELSE

CASPER-I-USA

DAG 243

Mandag den 18. april, 2016

(READ THE ENGLISH VERSION DOWN BELOW)

I dag, mandag, vågnede jeg kl. 06:15, ved at min værtsbror Chris kom ind på mit værelse og sagde, at skolen var blevet aflyst på grund af oversvømmelser. Vi var begge super glade for at den normale weekend, pludselig var blevet til en forlænget weekend. Det gik dog også hurtigt op for os, at dette ikke kun betød en fridag for alle skoleeleverne, men at familier her i Katy rent faktisk ville vågne op til massive vandskader og store regninger. Senere på dagen fik vi at vide, at fem personer var døde som følge af storm-, torden- og regnvejret.

     I vores hus var der dog ikke sket noget, og ingen jeg kendte var i problemer, så Chris og jeg prøvede at nyde dagen.

dag241thumbnail.jpg

     Jeg kunne ikke falde i søvn igen efter at være vågnet, så jeg færdiggjorde i stedet min vlog, som jeg havde skudt i lørdags. Jeg uploadede videoen til YouTube, og hvis du ikke har set den endnu, kan du se den HER, eller søge Casper Ohlers i YouTube-søgefeltet. Og abonner på min kanal for at se næste video!

13020032_937346476385334_43096710_n

     Da klokken blev ti, var jeg klar til morgenmad. Jeg spiste grove cornflakes og tørrede jordbær med mælk på. Jeg drak også en kop varm kakao, for udenfor tordnede og lynede det stadig og regnen silede ned.

     Tilbage på mit værelse var der nok at gå i gang med at lave, men jeg satte mig i stedet i min seng og spiste imens jeg så YouTube-videoer.

12992888_937346463052002_1826389465_n

     Min mor skrev til mig på Facebook og spurgte, om jeg have tid til at Skype – det havde jeg i hvert fald. Vi snakkede om vores rejse til New York, når hende og min morfar kommer over og henter mig hjem fra Amerika i Juni måned. Jeg glæder mig til at se dem igen, og til at vise min morfar New York, men jeg er altså ikke klar til at tage hjem endnu.

   Efter en god snak med mor, havde vi styr på, hvad vi skulle lave og opleve på ”The Big Apple.”

13022363_937346443052004_1795587332_n

     Jeg læste i min bog ”The Help” i min seng og nød freden, indtil klokken nærmede sig halv to og, jeg var sulten igen. Jeg besluttede mig for at lave risengrød til frokost. Jeg havde simpelthen så mange ris tilbage, som min familie og venner i Danmark havde haft sendt over til mig. Jeg lavede en god stor portion og spiste den med allerstørste velbehag.

     Jeg igen sad i min seng – denne gang med risengrød foran mig. Dørklokken ringede på hoveddøren. Chris havde inviteret hele showkoret fra skolen hjem til os, da de skulle synge en koncert en af de kommende dage og havde brug for at øve. Det var stoppet med at regne for flere timer siden, og de fleste veje var vandfrie nok til at køre på.

13022290_937346456385336_1226840048_n

     Da jeg var færdig med at spise gik jeg nedenunder, hvor mange af mine venner sang i musikstuen. Selvom jeg ikke selv var med i koret, var jeg med dem i stuen. Det er sådan en fantastisk gruppe mennesker med mange af mine bedste venner. For at nævne nogle navne, så var bl.a. Nikki, Claire, Steve, Amber, Ben, Ashley, Tara og selvfølgelig Chris tilstede.

     Klokken blev 16:00 og Chris og mine venner forlod huset. Chris og jeg blev siddende i musikstuen lidt tid endnu og snakkede. Jeg var så glad for, at jeg var gået ned til alle mine venner i musikstuen. Inden jeg havde gjort det, havde jeg tænkt på om de måske ikke ville forstyrres osv. Men de virkede lige så glade for at se mig, som jeg var for at se dem.

13059908_937346483052000_720275963_n

     Resten af fridagen så jeg mere YouTube, spiste lækker, hjemmelavet artiskokpizza med familien og handlede ind med min værtsmor, Molly. Vi havde det super skægt, mens vi tog produkter ned fra hylderne i HEB. Molly er altid frisk på et godt grin og er dejlig at tilbringe tid sammen med.

     Da jeg lukkede øjnene for at sove, var det med tanken om, at i morgen tidlig igen var skoletid – men bliver skolen genåbnet i morgen? Læs med igen i morgen.

 

 


 

TRANSLATED BY GOOGLE TRANSLATE:

DAY 243 – SCHOOL CANCELLED due to FLOODING

Monday, April 18, 2016

Today, Monday, I woke up at 06:15, when my host brother Chris came into my room and said that the school had been canceled because of flooding. We were both super excited that the normal weekend suddenly had turned into a three-day weekend. We, however, soon realized that this not only meant a day off for all students, but also meant that families here in Katy would wake up to the massive water damage and big bills. Later in the day we were told that five people had died as a result of the storm, thunder and rain.

     Nothing had happened to our house and no one I knew was in trouble, so Chris and I tried to enjoy the day.

dag241thumbnail.jpg

     I could not get back to sleep after being woken so instead I finished my vlog that I had shot last Saturday. I uploaded the video to YouTube, and if you have not seen it yet, you can see it HERE, or search Casper Ohlers in the YouTube search field. And subscribe for the next videos!

13020032_937346476385334_43096710_n

     When it was ten, I was ready for breakfast. I had a bowl of corn flakes and dried strawberries with milk. I also drank a cup of hot cocoa because outside it was still thundering and the rain was pouring down.

     Back in my room, there was enough to do, but instead I sat in my bed and ate while I watched YouTube videos.

12992888_937346463052002_1826389465_n

     My mother wrote to me on Facebook and asked if I had time to Skype – yes I did. We talked about our trip to New York when her and my grandfather cross the Atlantic to get me home from America in June. I look forward to seeing them again, and to show my grandfather New York, but I’m not ready to go home yet.

    After a long talk with the mother, we had a plan for what we should do and experience once in the “Big Apple.”

13022363_937346443052004_1795587332_n

     I read in my book “The Help” in my bed and enjoyed peace until it was half past one, and I was hungry again. I decided to make “risengrød” – a Danish kind of rice pudding – for lunch. I had so many bags of the special rice, which my family and friends in Denmark had sent over to me. I made a good big portion and ate it with the utmost pleasure.

     I again sat in my bed – this time with rice pudding in front of me. The doorbell rang at the front door. Chris had invited the whole show choir from the school home to us, because they had to sing a concert in the next few days and needed to practice. It had stopped raining several hours ago, and most roads were dry enough to drive on.

13022290_937346456385336_1226840048_n

     When I was finished eating, I went downstairs where many of my friends sang in the music room. Although I’m not in that choir, I was with them in the music room. It is such an amazing group of people with many of my best friends. To name some names the group includes Nikki, Claire, Steve, Amber, Ben, Ashley, Tara and of course Chris.

     The time was 16:00, and Chris and my friends left the house. Chris and I were sitting in the music room for some time and talked. I was so glad that I had gone down stairs to all my friends in the music room. Before I had done it, I thought they might not want to be disturbed. But they seemed just as happy to see me as I was to see them.

13059908_937346483052000_720275963_n

     For the rest of the day I saw more YouTube videos, ate delicious homemade artichoke pizza with my host family and went grocery shopping with my host mother, Molly. We had a lot of fun while we took products off the shelves at HEB. Molly is always ready for a good laugh and is lovely to spend time with.

     When I closed my eyes to sleep, it was with the thought that tomorrow morning would be a school day – but will the school reopened in the morning? Read on again tomorrow.