EN NAT FULD AF VENNER OG EVIGE MINDER

CASPER-I-USA

DAG 234

Lørdag den 9. april, 2016

12965979_932445903542058_1302722898_n

(READ THE ENGLISH VERSION DOWN BELOW)

I dag, lørdag, vågnede jeg frisk og veludhvilet efter at være gået i seng allerede klokken 22:00! I går aftes havde jeg ikke kunne se ordentligt, og hele mit syn havde været sløret og delvist væk, da jeg gik i seng. Jeg har aldrig haft problemer med mine øjne før, men heller ikke nu troede jeg på, at der var et problem – jeg troede mere, at det var et tegn på stress og træthed.

     Jeg slog øjnene op, og de virkede igen som normalt, kl. 07:30 og begyndte at læse i den engelskbog, som jeg skal have læst færdig til på mandag. Jeg fik lagt et par kapitler bag mig inden det blev morgenmadstid. Byron, Chris og jeg spiste morgenmad og snakkede sammen. Mama Molly var i går ankommet til New York, hvor hun skulle fejre Katies fødselsdag sammen med Susan og tante Heidi.

     Jeg gik igen op på mit værelse og læste videre. Jeg snapchattede lidt med mine venner imens, da jeg eftertiden er blevet helt afhængig af netop dette sociale medie. Efter lidt mere læsning snakkede jeg med min danske mor på Skype. Det var hyggeligt at snakke med hende. Vi snakkede om vores tur til New York om præcis to måneder. Hende og min morfar kommer over og henter mig hjem til Danmark – Jeg glæder mig super meget til vise min morfar New York sammen med min mutti.

12968596_932445623542086_984532114_n

     Efter 40 gode minutter med min mor på skærmen sagde vi farvel, og jeg læste videre i min bog. Jeg var træt af at læse, så jeg så lidt dansk fjernsyn på min computer. Jeg så lidt af et afsnit af ”Krøniken,” som er en super god serie med masser af danskhed. Til fjernsyn hører der naturligvis lidt slik med. Så jeg spiste noget pålægschokolade, som jeg for noget tid siden, havde fået sendt herover af min dejlige familie i Danmark.

13015046_932445603542088_1262769561_n

     Jeg skar noget vandmelon ud og satte mig ud i haven for at læse videre. Luften var 28 grade varm og min vandmelon var iskold – super lækkert. Mens jeg gnaskede melonen i mig og læste i min bog, kunne jeg hørte nogle stemmer komme inde fra huset. Jeg kom i tanke om, at Byron og Chris for første gang skulle Skype med familiens udvekslingsstudent for næste skoleår! Jeg blev helt vildt spændt, så jeg løb ind i huset og op ad trapperne og ind i Byrons kontor, hvor jeg fandt Chris og Byron snakke med Carl fra Sverige på computeren.

     Jeg introducerede mig selv, og vi begyndte at snakke om, hvad Carl kunne lide at lave, og hvad han så frem til. Han var nervøs, men jeg kunne sagtens huske, hvor nervøs jeg selv var, da jeg første gang Skypede med familien! I går på Facebook, kom der et minde op på min væg der fortalte mig, at det var præcist et år siden, at jeg fik tildelt familien Elliott som min værtsfamilie. Det var derfor ca. også et år siden, at jeg sad med sved på panden, og skulle møde familien for første gang. Jeg er næsten ved at være hele cirklen rundt nu. Jeg har kun to måneder tilbage her i USA. Livet som udvekslingsstudent har været den største enkeltstående oplevelse i mit liv. Jeg er uendeligt taknemmelig for alt, hvad der er sket.

     Nok om mig. Vi snakkede videre med Carl, og vi fandt ud af, at mine gode venner Tine, Lise og Bentes ødegård kun lå 40 minutters kørsel fra Carls hjemby Eksjö. Måske en dag jeg kan besøge ham i Sverige.

     Vi gav Carl en virtuel rundvisning af huset. Jeg viste ham mit rodede værelse, som om fire måneder vil blive til hans værelse. Vi tog computeren og Carl med ind i køkkenet, stuen, ud i haven og foran huset, så han kunne se facaden. Jeg er så spændt på Carls vegne.

     Da Carl ikke havde flere spørgsmål, og vi ikke havde mere at fortælle lige nu, sagde vi farvel og på gensyn.

12966333_932445616875420_388927643_n

     Chris og jeg spillede lidt basketball efter Skypesamtalen, og jeg tilføjede Carl som ven på Facebook og skrev til ham, at han bare kunne skrive, hvis han havde nogle spørgsmål.

12966143_932445596875422_961736254_n

     Jeg gik ind i køkkenet og lod Chris spille videre med sig selv. Jeg lavede en brownie i mikrobølgeovnen – det er simpelthen så let, men også en super usund opskrift, der involverer 4 spiseskefulde smør pr. kop.

     Jeg satte mig i sofaen og læste videre. En gang i mellem tog jeg en bid af min brownie og tjekkede Snapchat. Min dejlige, danske ven Tine fortalte mig, at jeg kun havde 66 tilbage, inden at jeg igen ville stå i Kastrup lufthavn.

12968695_932445630208752_1247587727_n

12968665_932445643542084_1248424611_n

     Byrons, Chris’ og mine planer for aftenen var at tage i en biograf, hvor man spiser middag under filmen, der skulle vi se BATMAN v SUPERMAN. Jeg bestilte en avokado veggie burger og vi delte en portion popcorn. Under hele filmen sad jeg med absolut ingen ide om, hvad der foregik på lærredet foran mig. Efter vi havde set filmen, var jeg simpelthen så irriteret over, at man kan formå at lave en film med et budget på mange millioner, som giver igen mening. Jeg kom ret hurtigt over det, for helt ærligt, så fortjente den film ikke én tanke mere.

13014979_932445660208749_660995630_n

     Vi kørte hjem og klokken var blevet 21:30. Jeg arbejdede på min blog, men jeg fik pludselig en opringning fra mine venner Dorian og Claire. De spurgte, om jeg vil hænge ud med dem. Jeg har lige skrevet om, at jeg skal blive bedre til at sige nej, men jeg var sikker på, at et ja ville give mig mange minder at tænke tilbage på. Så jeg sagde ja, og de samlede mig op lidt efter. Jeg lagde en seddel foran Byrons dør, som fortalte, at jeg var sammen med Dorian og Claire.

12992217_932445666875415_215733309_n

     Det er nogle virkelig gode venner, og vi havde sjov, lige fra jeg sagde ”Hi guys,” og trådte ind i bilen, til vi sagde farvel. Vi kørte til Whataburger, som har åbent døgnet rundt. Der fandt vi tilfældigvis en masse andre venner. Der var Tara, Shawna, Steve, Ben og Marilyn. Senere kom også Erica fra min matematikklasse ind på restauranten med en af sine venner. Erica og jeg snakkede om svenske får i 15 minutter – ja, det gjorde vi altså.

12980622_932446043542044_1396746789_n

12988092_932445973542051_985388726_n

     Alle mine venner og jeg grinte og grinte og grinte. Jeg var så glad for mit ja til at hænge ud med dem. Hold da op, hvor er det bare sjældent, at man fortryder et ja.

12966395_932446153542033_1114446509_n

     Claire, Dorian og jeg sagde farvel til de andre venner og kørte videre til en park, hvor vi gyngede lidt – ja, vi er helholdsvist 18, 17 og 17 år gamle. Da klokken var tre om morgnen, kørte Claire Dorian hjem, og jeg blev jeg sat af lidt efter, og vi sagde farvel.

     Jeg lukkede øjnene efter at have skrevet på bloggen. Klokken var blevet fire, og det var vist lidt over min sengetid.

Godnat.

 

 


TRANSLATED BY GOOGLE TRANSLATE:

DAY 234 – A NIGHT FULL OF FRIENDS AND ENDLESS MEMORIES

Saturday, April 9, 2016

12965979_932445903542058_1302722898_n

Today, Saturday, I woke up fresh and well rested after having gone to bed already at 10! Last night I could not see properly, and my whole vision was blurred and partially away when I went to bed. I’ve never had problems with my eyes before. I don’t think there was a problem – I think more that it was a sign of stress and tiredness.

     I opened my eyes, and they worked again as normal at. 7:30 and began to read the English book that I should have finished reading by Monday. I put a few chapters behind me before it was breakfast time. Byron, Chris and I ate breakfast and chatted together. Mama Molly was yesterday arrived in New York, where she was to celebrate Katie’s birthday along with Susan and Aunt Heidi.

   I went back up to my room and kept reading. I snapchatted while I was reading. Lately I’ve been using especially that social media a lot. After a little more reading I talked to my mother on Skype. It was nice to talk to her. We talked about our trip to New York in exactly two months. Her and my grandpa are coming over to bring me back to Denmark – I am super excited to show my grandfather New York with my mother.

12968596_932445623542086_984532114_n

     After 40 good minutes with my mother on the screen we said goodbye, and I read more of my book. I was tired of reading; so I saw Danish television on my computer instead. I saw a bit of an episode of “Krøniken,” which is a super good series with lots of Danishness. With television comes, of course, some candy. So I ate some pieces of chocolate, which I some time ago, had been sent over here by my lovely family in Denmark.

13015046_932445603542088_1262769561_n

     I cut some watermelon and sat out in the garden and started reading again. The air was 28-Celsius degrees hot and my watermelon was ice cold – super delicious. While I munched melon in me and read my book, I heard some voices coming from inside the house. I remembered that Byron and Chris for the first time were Skypeing with the family’s exchange student for the next school year! I was wildly excited, so I ran into the house and up the stairs and into Byron’s office, where I found Chris and Byron talking to Carl from Sweden on the computer.

     I introduced myself and we started talking about what Carl liked to do and what he looked forward to. He was nervous, but I could easily remember how nervous I was myself when I first Skyped with the family! Yesterday on Facebook, there was a memory on my wall that told me that it was exactly a year ago that I was given the Elliott family as my host family. It was therefore also about a year ago, I sat with sweat on my forehead, and met the family for the first time. I’m almost nearing full circle now. I only have two months left here in the US. Life as an exchange student has been the greatest single standing experience of my life. I am eternally grateful for everything that has happened.

     Enough about me. We talked with Carl and found out that my good friends Tine, Lise and Bente’s farm I Sweden was only a 40 minute drive from Carl’s hometown Eksjö. Maybe one day I can visit him in Sweden.

     We gave Carl a virtual tour of the house. I showed him my messy room, which four months from now will be his room. We took the computer and Carl into the kitchen, living room, out in the garden and in front of the house, so he could see the facade. I’m so excited on Carl’s behalf.

   When Carl had no more questions, and we did not have more to tell him right now, we said goodbye.

12966333_932445616875420_388927643_n

     Chris and I played a little bit of basketball after the Skype conversation, and I added Carl as a friend on Facebook and texted him that he could just write to me if he had any questions.

12966143_932445596875422_961736254_n

     I went into the kitchen and let Chris play with itself. I made a brownie in the microwave – it’s just so easy, but also a super unhealthy recipe that involves 4 tablespoons of butter per. cup.

     I sat on the couch and read more. From time to time I took a bite of my brownie and checked Snapchat. My lovely, Danish friend Tine told me that I only had 66 left before I would again stand in Kastrup airport.

12968695_932445630208752_1247587727_n

12968665_932445643542084_1248424611_n

     Byron, Chris and my plans for the evening were to go to a movie theater, where we could eat dinner during the film, which was BATMAN v SUPERMAN. I ordered an avocado veggie burger and we shared an order of popcorn. Throughout the movie, I sat with absolutely no idea of ​​what was happening on the screen in front of me. After we had seen the movie, I was so annoyed that you can manage to make a film with a budget of millions of dollars, which does not make sense. I go over it pretty quickly, because quite frankly, the film did not deserve one thought more.

13014979_932445660208749_660995630_n

     We drove home and it was already after 21:30. I worked on my blog, but I suddenly got a call from my friends Dorian and Claire. They asked if I wanted to hang out with them. I just wrote about being better at saying no here on my blog, but I was sure that a yes would give me many memories to think back on. So I said yes, and they picked me up a little after. I put a note in front of Byron’s door, which told him that I was with Dorian and Claire.

12992217_932445666875415_215733309_n

     It’s some really good friends and we had fun from the moment I said “Hi guys,” and entered the car until we said goodbye. We drove to Whataburger, which is open all night. There we found a lot of other friends. There was Tara, Shawna, Steve, Ben and Marilyn. Later Erica, who’s in my math class, also came into the restaurant with a friend of hers. Erica and I talked about Swedish sheep for around 15 minutes – yes, we did.

12980622_932446043542044_1396746789_n

12988092_932445973542051_985388726_n

     All my friends and I laughed and laughed and laughed. My yes to hang out with them and not sleep had turned out to be a good decision. Wow, it’s so rare that you regret a yes.

12966395_932446153542033_1114446509_n

     Claire, Dorian and I said goodbye to the other friends and drove to a park where we were swinging in swings – yes, we are 18, 17 and 17 years old. When it was three in the morning Claire drove Dorian home and I was I dropped off a little after, and we said goodbye.

     I closed my eyes after writing on the blog. It was four o’clock and I guess that was a little over my bedtime.

Good night.