AT SIGE NEJ

CASPER-I-USA

DAG 232 — AT SIGE NEJ

Torsdag den 7. april, 2016

12966722_930354877084494_1388493291_n

(READ THE ENGLISH VERSION DOWN BELOW)

I dag, torsdag, har jeg tænkt på, hvor dårlig jeg er til at sige nej. Jeg er altid et mennesker med ja-hatten på. Og selvom det generelt er en god kvalitet, er det også en karakteristik, som nogle gange forhindrer mig i at holde fokus.

     For at være helt ærlig, så fortryder jeg ikke et eneste ja, jeg har givet. Jeg er simpelthen så uendeligt overvældende glad for ALLE de oplevelser, som jeg har fået over de seneste otte måneder, hvor jeg ikke har sagt nej til noget som helst – hverken at hænge ud med venner, at være med i en ny sportsgren eller ny klub, hænge ud med min værtsfamilie eller noget som helst andet. Jeg fortryder ikke et eneste af de tidskrævende ja’er, som jeg har givet.

     Det er egentlig første gang dette år, at jeg virkelig føler mig brændt ud. Jeg håber, at jeg vågner i morgen tidlig med fornyet energi og tilbagevendt glæde for at sige JA.

     Lad os komme i gang med fortællingen om i dag.

     Jeg vågnede allerede kl. 05:30. Jeg skulle tage en matematiktest inden skolestart. Jeg skulle nemlig sammen med mit kor til en korkonkurrence i stedet for at være i skole.

     Chris og jeg kørte til skole, og jeg gik til Ms. Kuzmas klasselokale. Jeg tog testen og følte, at det gik ret godt.

12966637_930354887084493_1372923411_n

     Jeg klædte om til mit korjakkesæt, og koret og jeg varmede stemmerne op med Mrs. Proodian, og vi var klar til at forlade skolen kl. 08:15 i en af de gule skolebusser. Det var kun mit kor, Concert Men, som skulle afsted, da de andre kor havde andre konkurrencetider.

12969165_930354870417828_384287048_n

     I bussen sad jeg med Ishawn og Philip. Vi hyggede og snakkede på vejen til den store, flotte kirke, som vi skulle synge i.

     Hele koret varmede op i et opvarmningslokale med vores pianist Ms. Dumann på klaver og Mrs. Proodian som dirigent. Vi fik stemmerne opvarmet og var nu klar til at komme ind i selve kirken, hvor vi skulle synge vores tre forberedte sange. Sangene gik godt og Mrs. Proodian virkede tilfreds med vores præstation.

     Efter den korte koncert i den store kirke skulle koret og jeg testes i disciplinen ”sight reading” (nodelæsning). Vi kom ind i et rum med tre dommere og fik et stykke musik hver, som vi aldrig nogensinde havde set før. I løbet af de næste ca. ti minutter øvede vi sangen og fremførte den to gange for dommerne. Det er en besværlig disciplin, som kræver meget træning og stor fokus. Det gik okay, men ikke super godt overordnet set.

     Vi gik ud af lokalet og var glade for, at vi nu var færdige med at konkurrere. I mens vi ventede på vores resultater, gik vi ind i den store kirke og hørte på nogle af de andre kor synge.

     Efter at vi havde hørt to andre kor synge, havde Mrs. Proodian fået fat i vores resultater. Vi gik alle ud til bussen og Mrs. Proodian fortalte os resultatet. Vores kor var blevet bedømt til at være en 2’er på en 5-pointscala, hvor 1 er det bedste. Det var lidt en skuffelse, selvom det var den næstbedste score. Vi var dog tilfredse med vores præstation i sig selv.

12966172_930354897084492_1130635043_n

     Bussen kørte nu til burgerrestauranten Fuddruckers, inden vi skulle vende snuden tilbage mod skolen. Det var vældig hyggeligt, men burgerne var ikke helt så fantastiske, som det var rygtet. Jeg drak dog også en Oreomilkshake – sådan én skuffer aldrig.

     Jeg snakkede med en masse af de drenge, som jeg ikke før har haft snakket vældig meget med. Sebastian, Matthew og jeg snakkede om den pige på vores skole, der i går gik bort. Vi snakkede, hvad der dog kunne være sket med hende.

     Koret og jeg vendte tilbage til skolen, og vi klædte om til vores normale tøj. Vi kunne nå at være med i den sidste time af skoledagen, så jeg gik til min debattime efter at have takket Mrs. Proodian for en god dag.

     I debat skulle vi skrive nogle taler om måder at styrke USA’s tilhørsforhold til Kina på. Jeg fik ikke skrevet særlig meget, da jeg havde fået en hovedpine og min ryg gjorde ondt. Efter både højdespringstræning og masser af tennis i går, var mine muskler i hele kroppen trætte og ømme.

     Klokken ringede og skoledagen var ovre. Jeg gik til atletikbanen, hvor jeg havde planer om at springe højdespring. Efter lidt bevægelse kom jeg på bedre tanker og aftalte med min træner, Coach Coker, at jeg bare skulle gå hjem og pleje min ryg – så det gjorde jeg.

12957297_930354903751158_509723335_n

     Da jeg kom hjem, tog jeg en lur for at prøve at få hovedpinen væk. Jeg sov i tyve minutter. Så var det tid til at Skype med min vidunderlige mormor og lige så vidunderlige morfar. Hvor var det bare dejligt at snakke med dem igen. Det havde været alt for langt tid siden sidst. Jeg sad udenfor i haven i 33 grader celsius og med et stykke pizza foran mig, mens vi Skypede i næsten en time og 20 minutter. Vi snakkede om alt mellem himmel og jord. Det var så dejligt.

12939445_930354913751157_1345282025_n

     Efter Skypesamtalen snakkede jeg lidt med min skønne værtsmor, Molly, og vi spiste aftensmad med Byron.

     Jeg gik op i min seng, hvor jeg skrev lidt på min blog og gjorde mig klar til at sove. Jeg snakkede først med Evin, min gode veninde over telefonen, og derefter FaceTimede min ven Deborah mig, og vi snakkede lidt sammen. Jeg lagde mig til at sove kl. ca. 22:00.

     Jeg SnapChattede min værtssøster Katie og ønskede hende en dejlig fødselsdag. Der var kommet et minde op på min Facebook, som jeg kiggede på inden jeg gik i seng. Netop i dag for et år siden, var dagen hvorpå jeg fik at vide, at jeg skulle til Texas og bo hos familien Elliott. Hvor føles det bare som lang tid siden lige nu. Jeg føler simpelthen, at jeg har lavet og oplevet så meget siden da. Det seneste år har uden tvivl været det mest oplevelsesrige år i mit liv.

     Det var en dejlig tanke at gå i seng med.

Godnat.

 

 


TRANSLATED BY GOOGLE TRANSLATE:

DAY 232 – TO SAY NO

Thursday, April 7, 2016

12966722_930354877084494_1388493291_n

Today, Thursday, I thought about how bad I am at saying no. I’m always a person with the yes-hat on. And although it is generally a good quality, it is also a characteristic which sometimes prevents me from staying focused.

 

     To be honest, I do not regret a single yes I have given. I am simply so endlessly overwhelmingly happy about ALL the experiences that I have gained over the past eight months where I have not said no to anything – neither to hang out with friends, being in a new sport or a new club , hang out with my host family or anything else. I do not regret a single one of the time-consuming yeses, which I have given

     .It’s really the first time this year that I really feel burned out. I hope I wake up tomorrow morning with renewed energy and becomes happy to say YES.

     Let’s get started with the story of today.

     I woke up already at 5:30. I had to take a math test before school started. I would go with my choir to a choir competition instead of being in school today.

     Chris and I drove to school, and I went to Ms. Kuzma’s classroom. I took the test and felt that it went pretty well.

12966637_930354887084493_1372923411_n

     I dressed up in my choir tuxedo, and the choir and I warmed up our voices with Mrs. Proodian, and we were ready to leave school at 08:15 in one of the yellow school buses. It was only my choir, Concert Men, that would leave as the other choirs had other competitive times.

12969165_930354870417828_384287048_n

     In the bus, I sat with Ishawn and Philip. We had a good time talking on the way to the big, beautiful church that were going to sing at.

     The entire choir warmed up in a warm room with our pianist Ms. Dumann on piano and Mrs. Proodian as conductor. We got the voices warmed up and we were now ready to get into the church where we would sing our three prepared songs. The songs went well and Mrs. Proodian seemed satisfied with our performance.

     After the short concert in the great church it was time for the choir and I to be tested in the discipline sight reading. We came into a room with three judges and got a piece of music each, which we had never seen before. During the next approximately ten minutes we rehearsed the song and performed it twice for the judges. It is a difficult discipline that requires much training and focus. It went okay, but not super good overall.

     We walked out of the room and were happy that we were ready to compete. While we were waiting for our results, we walked into the large church and listened to some of the other choirs sing.

     After we had heard two other choirs sing, Mrs. Proodian had gotten a hold of our results. We all went out to the bus and Mrs. Proodian told us the result. Our choir had been rated to be a 2 on a 5-point scale, with 1 being the best. It was a bit disappointing, although it was the second best score. However, we were satisfied with our performance in it self.

12966172_930354897084492_1130635043_n

     The bus drove to the burger restaurant Fuddruckers before we were to head back toward the school. It was very cozy, but the burgers were not quite as amazing as it was rumored. But I also drank an Oreo milkshake – those ones never disappoints.

     I talked to a lot of the boys that I have not previously had very much conversation with. Sebastian, Matthew and I were talking about that girl at our school who yesterday passed away. We talked about what could have happened to her.

     The choir and I returned to the school, and we changed into our normal clothes. We could be in the last period of the school day, so I went to my debate class after thanking Mrs. Proodian for a good day.

     In In debate we should write some speeches about ways to strengthen America’s allegiance to China. I had not written much since I had a headache and a backache. After both the high jump training and lots of tennis yesterday my muscles were tired and sore throughout the body.

     The bell rang and the school day was over. I went to the track, where I was planning to jump high jump. After a little movement I came on other thoughts and agreed with my coach, Coach Coker that I should just go home and take care of my back – so I did.

12957297_930354903751158_509723335_n

     When I got home, I took a nap to try to get my headache away. I slept for twenty minutes. Then it was time to Skype with my wonderful grandmother and equally wonderful grandfather.

12939445_930354913751157_1345282025_n

It was just great to talk to them again. It had been too much time lately. I sat outside in the garden in 33 degrees Celsius and with a piece of pizza in front of me while I Skyped for nearly an hour and 20 minutes. We talked about everything under the sun. It was so nice.

     After the Skype conversation I talked a little with my wonderful host mother, Molly, and we ate dinner with Byron.

     I went up to my bed, where I wrote a little on my blog and got ready to sleep. I spoke first with my friend Evin my good friend, and then my friend Deborah Face Timed me and we talked together. I laid down to sleep at about 22:00.I Snap Chatted my host sister Katie and wished her a nice birthday. There had come a memory ip on my Facebook that I looked at before I went to bed. Just today a year ago, was the day in which I was told that I was going to Texas to live with the Elliott. Wow it just feels like such a long time ago now. I simply feel that I have done and experienced so much since then. The past year has undoubtedly been the most eventful years of my life.

     It was a nice idea to go to bed with.

Good night.