EN GAMMEL HAVSKILDPADDE

CASPER-I-USA

DAG 126

(READ THE ENGLISH VERSION UNDERNEATH THE DANISH VERSION)

I dag, onsdag, var en dag i familiens og vandets tegn. Ja, for vi hang ud med hele familien og besøgte det nationale akvarium (det kan Den Blå Planet altså ikke hamle op med).

     Jeg vågnede og tog mig et hurtigt bad. Vi, mine værtsforældre, værtssøskende, værtsonkel og –tante, værtskusine og –fætter og værtsbedsteforældre, skulle mødes og spise Brunch tæt på havnen i Baltimore. Det regnede ret voldsomt, og på vejen fra parkeringshuset til restauranten blev vi ret våde, men jeg havde min super dejlige norske uldsweater på, og da vi ankom til brunchen og jeg tog den af var jeg næsten helt tør indenunder! Et shoutout ud til det får, der producerede den uld, den var strikket ud af – godt gået!

     Efter at have fået lækker varm kakao og en rigtig italiensk sandwich, gik vi til det nationale akvarium, som lå tæt ved havnen. Da vi kom ind i det første rum, så vi et kæmpe akvarium, der var fyldt med flotte fisk, hajer og en havskildpadde! Jeg tog et billede af Max med havskildpadden – det blev et ret godt billede! Sidste gang jeg havde set en havskildpadde var for syv år siden i Ford Lauderdale tæt på Miami. Små nyudklækkede havskildpadder havde brudt fri fra deres skalle, kravlet op at sandet og videre ned til havet. En stor hun var også kommet op på stranden for at lægge æg. Det var en ret stor oplevelse – det kan du godt forestille dig. Så det var yderligere fedt endelig at se arten ”in real life” igen efter syv år.

     Vi gik videre og stødte på et åbent akvarium, hvor man kunne få lov til at røre fiskene deri. Yes! Der var en af mine yndlingsfisk. Ikke at jeg ved særlig meget om fisk, men denne ”fisk”? Hørte jeg engang om i et program for mange år siden (ej, hvor jeg føler mig gammel, ved at referere til noget som sket for ”mange år siden!”). Det er en krabbe, men er tættere beslægtet med edderkopper end de normale krabber, vi kender. Det seje ved arten er, at det er en af de ældste arter på jorden! Den kan leve af næsten alt få havbunden, har et panserskjold på kroppen og har ti øjne til at orientere sig. Kvinden, der stod ved akvariet og delte sin viden om dyrene, fortalte mig om Hestesko Krabben, som arten hedder. Det var utrolig spændende.

     Vi gik videre, og så flere dyr. Der var delfiner, flere hajer, flotte fisk, eksotiske brandmænd og meget mere. Jeg elsker akvarier der er gennemførte og veludførte. Det føltes som om, at vi var under vand gennem hele besøget! Byron og jeg nåede lige at se den specielle udstilling med dyr fra Australien, inden det var lukketid. Det var også vældig gennemført.

     Vi kørte hjem mod huset igen. I bilen spillede jeg danske julesange for min familie. Jeg spillede ”Jul i Angora” og ”Støvledance” fra The Julekalender. Vi blev enige om, at en dansk julesang ikke var en rigtig dansk julesang, hvis ikke sangerne var halvt beruset og skavede sig… det var nok sandheden J (Jeg er nu stadig fan af de danske sange)

     Godnat.

 

 


TRANSLATED BY GOOGLE TRANSLATE:

DAY 126 – AN OLD TURTLE

Today, Wednesday was a day of family and water signs. Yes, we hung out with all the family and visited the National Aquarium (it can be the Blue Planet that is no match).

     I woke up and took me a quick shower. We, my host parents, host siblings, host uncle and -tante, host cousin and -fætter and host grandparents would meet and eat brunch close to the port of Baltimore. It was raining pretty badly, and on the way from the parking garage to the restaurant we were quite wet, but I had my super lovely Norwegian woolen sweater on, and when we arrived for brunch and I took it off I was almost completely dry underneath! A shoutout out to the sheep that produced the wool, it was knitted out of – well done!

     After getting delicious hot cocoa and a real Italian sandwich, we went to the National Aquarium, which was close to the harbor. When we came into the first room, we saw a giant aquarium filled with beautiful fish, sharks and a sea turtle! I took a picture of Max with sea turtle – it was a pretty good picture! The last time I had seen a sea turtle was seven years ago in Ford Lauderdale near Miami. Small newly hatched sea turtles had broken free from their roach crawled up the sand and down to the sea. A large she had also come ashore to lay eggs. It was a pretty great experience – you can well imagine. So it was more fat finally seeing species “in real life” after seven years.
     We went ahead and came across an open tank where you could get to touch the fish therein. Yes! There was one of my favorite fish. Not that I know much about fish, but this “fish”? I once heard about a program many years ago (not that I feel old, by referring to something that happened “many years ago”). It is a crab, but is more closely related to spiders than normal crabs, we know. The tough by nature is that it is one of the oldest species on earth! It can live on almost everything get seabed has an armor shield on the body and has ten eyes for orientation. The woman who stood at the aquarium and shared his knowledge of the animals, told me about Horseshoe Crab, as nature called. It was incredibly exciting.

     We went ahead and saw more animals. There were dolphins, several sharks, beautiful fish, exotic jellyfish and more. I love aquariums are completed and accomplished. It felt as if we were under water throughout the visit! Byron and I did see the special exhibition of animals from Australia before it was closing. It was also very complete.

     We drove home toward the house again. In the car, I played Danish carols for my family. I played “Christmas in Angora” and “Boot Dance” from The Advent calendar. We agreed that a Danish Christmas song was not a real Danish Christmas song, if not the singers was half drunk and shameless itself … it was enough truth ☺ (Now I’m still a fan of the Danish songs)

     Good night.