HVAD DER SKAL SKE I FREMTIDEN

Uncategorised

DAG 160

I dag, tirsdag, startede med at jeg skypede med min søde mor mens jeg gik mod skolen. Jeg var kommet i tanke om, at vi snart skulle have flyvedatoerne på plads for min hjemrejse og dermed også min mor og morfars ankomst lidt før slutningen af mit ophold. Min mor og morfar har nemlig besluttet sig for at komme herover og hente mig hjem, når tiden er inde. Jeg glæder mig super meget til at de kommer, og jeg kan vise min morfar USA, for det har altid været en af hans drømme at opleve den amerikanske kultur.

     Min mor og jeg snakkede om mulige seværdighede vi kunne opleve mens vi var i Texas, og vi snakkede om, hvor og hvor lang tid vi skulle være i New Orleans og New York, som vi skal rejse hjem fra. Jeg glæder mig super meget til at de kommer!

   I min første klassetime på dagen, nemlig teater, var min ven Leah syg. Leah elsker hunderacen corgis, så hele klassen sendte hende billeder af corgis. Det havde vi vældig meget sjov med.

     Så fik fire af mine venner i klassen og jeg en opgave af Ms. Williams. Vi skulle sætte et skilt op for Oklahoma ved vejen i den anden ende af skolen. Zoeh, Ryan, Mariella, Kayla og jeg gik af sted i godt morgenhumør. Vi fandt et godt sted for skiltet efter at være blevet kigget mistænkelig på af skolens sikkerhedsvagterne, der lurede på os fra deres goldvogn.

     I kor sang vi som altid, men jeg blev efter lidt tid taget med ind i et af øvelokalerne af Ms. Low, som skal spille klaver, når jeg skal synge min sang til en korkonkurrence her i foråret. Så vi brugte lidt tid på at øve os sammen, og hun gik over alle mine fejl og hjalp mig med at blive bedre. Også Ms. Spiegel, praktikanten i korprogrammet, hjalp til i øvelokalet. Min sang er på italiensk, og siden jeg ikke taler italiensk, hjalp Ms. Spiegel med udtalen (hun kender til udtalen, siden hun har studeret musik over de sidste fire år på college).

     Efter at have sunget med lungernes fulde kraft, var det tid til at komme videre med dagen. Jeg gik til engelsk og derefter til amerikansk historie, hvor vi lærte om Vietnamkrigen. Det er spændende at lære om, da jeg aldrig før har studeret den del af Den Kolde Krig, da Danmark ikke havde et spil med i den del af det politiske drama.

     Efter frokost med mine korvenner, var det tid til min tennis klasse. Mine trænere var til en tennisturnering i dag, så vi havde en vikar. Vi havde Mrs. Mussleman, som er en af mine yndlingsvikare her på skolen. Hun er en rigtig flink ældre dame, som elsker at høre om den danske kultur. Hun fortalte mig om hendes danske veninde, som bor i København. Vi snakkede så længe, at Mrs. Mussleman blev nød til at skrive mig en seddel med en besked til Ms. Hollis, om hvorfor jeg kom for sent til min debattime.

     Da dagens skoletimer var ovre, var det tid til den første prøve med orkestret, som skal spille al musikken i musicalen. Det gik virkelig godt, og vi kom næste igennem hele første akt. Det er bare noget helt specielt at synge sammen med sådan et stort – og super dygtigt – orkester.

   Leah og jeg blev begge kørt hjem af Drew (Chris var stadig på skolen, da han havde en privat sangtime). Leah og Drew er nogle dejlig sjove venner!

     Lidt tid efter, at jeg kom hjem, ankom Chris til hjemmet, og vi tog til en basketballkamp på skolen, hvor han skulle synge nationalsangen med resten af showkoret. Jeg var med, fordi jeg i virkeligheden gerne ville se kampen, men da koret havde sunget tog alle hjem, så jeg fandt ingen interesse i at blive alene. På vejen ud til bilen så vi en masse mennesker, som kom fra mellemskolen og var på besøg på min high school, hvor de skal gå næste år. De er allerede i gang med at forberede til næste år – det er tid, at jeg skal starte med at tænke på, hvad der skal ske, når jeg engang kommer hjem i juni.

     Vi tog hjem og jeg skrev dagens blogindlæg. Godnat.

 

 

 

DAY 160 – WHAT THE FUTURE WILL BRING

Today, Tuesday, while I walked towards school, I Skyped with my sweet mother. It had come to mind that we as soon as possible should be finding out the flying dates for my return journey to Denmark and my mother and grandfather’s arrival just before the end of my stay.

     My mother and grandfather have decided to come over and pick me up when the time comes. I look much forward to them coming, so I can show my grandfather the United States, because it has always been one of his dreams to experience American culture. My mother and I were talking about possible attractions we could visit while they were with me in Texas, and we talked about where and how long we should be in New Orleans and New York, as we shall return home from. I look much forward to them coming!

     In my first period of the day, theater, my friend Leah was ill. Leah loves the breed corgis so the entire class sent her pictures of corgis. That we had very much fun with. So did four of my friends in class and I an assignment of Ms. Williams. We should put a sign up for Oklahoma by the road on the other side of the school. Zoeh, Ryan, Mariella, Kayla and I went along in good morning mood. We found a good place for the sign after being looked suspicious at the school’s security guards lurking at us from their gold chariot. In chorus we sang as always, but I was for some time taken into one of the practice rooms of Ms. Low, who will play the piano when I sing my song to a choir competition this spring. So we spent a little time to practice together, and she went over all my fault and helped me to get better. Also Ms. Spiegel, the trainee in korprogrammet, helped in the practice room. My song is in Italian, and since I do not speak Italian, helped Ms. Spiegel with pronunciation (she knows the pronunciation, since she has studied music over the last four years of college). After singing with lungs full force, it was time to get on with the day. I went to English and then to American history, where we learned about the Vietnam War. It is exciting to learn about, since I have never studied that part of the Cold War, when Denmark had a game with the share of political drama. After lunch with my korvenner, it was time for my tennis class. My coaches were at a tennis tournament today, so we had a substitute teacher. We had Mrs. Muss Leman, which is one of my yndlingsvikare at the school. She is a really nice elderly lady who loves to hear about the Danish culture. She told me about her Danish friend who lives in Copenhagen. We talked so long that Mrs. Muss Leman was forced to write me a note with a message for Ms. Hollis, about why I was late for my debate time. As today’s school hours were over, it was time for the first test with the orchestra, which will play all the music in the musical. It went really well and we came the next throughout the first act. It’s just something special to sing with such a large – and super skillfully – orchestra. Leah and I were both driven home by Drew (Chris was still at school when he had a private singing lesson). Leah and Drew are some lovely fun friends! A little time after I got home, Chris arrived home, and we went to a basketball game at the school where he was to sing the national anthem with the rest of the show choir. I was with because I really wanted to see the fight, but when the choir had sung took all home, so I found no interest in being alone. On the way out to the car, we saw a lot of people who came from middle school and was visiting at my high school, where to go next year. They are already preparing for next year – it’s time that I should start thinking about what will happen once I get home in June. We went home and I wrote today’s blog post. Good night.

Tak for modtagelsen!!

Uncategorised

Det er nu en lille uge siden at bloggen blev åbnet, og hold da op, hvor har det været fedt at få respons og idéer fra alle jer dejlige mennesker, der valgte at sætte tid af til at tage et kig!

   Mange tak!

 

Jeg har især mærket positivitet omkring min ”10 ting inden afrejse-liste”, hvilket jeg er super glad for, da jeg selv synes det var en ret god idé – blink, blink.

 

Hvad angår hyppigheden af indlæg, er det sådan, at jeg poster et indlæg, når jeg har noget at skrive om. Det ville jo være en synd at gå på kompromis med kvaliteten, bare fordi jeg har lovet nogen eller nogle at skrive hver anden søndag. Så basta. Det bliver efter min fornøjelse.

 

Jeg vil runde dette indlæg af med endnu et tak! Vi skal nok få en god tid her på siden.

et sted for mig — at dele med dig

 

//CASPEROHLERS


Følg mig på Instagram hvor jeg løbende vil poste billeder af mig, min rejse og mit liv! Min account hedder @casperohlers