AT SIGE NEJ

CASPER-I-USA

DAG 232 — AT SIGE NEJ

Torsdag den 7. april, 2016

12966722_930354877084494_1388493291_n

(READ THE ENGLISH VERSION DOWN BELOW)

I dag, torsdag, har jeg tænkt på, hvor dårlig jeg er til at sige nej. Jeg er altid et mennesker med ja-hatten på. Og selvom det generelt er en god kvalitet, er det også en karakteristik, som nogle gange forhindrer mig i at holde fokus.

     For at være helt ærlig, så fortryder jeg ikke et eneste ja, jeg har givet. Jeg er simpelthen så uendeligt overvældende glad for ALLE de oplevelser, som jeg har fået over de seneste otte måneder, hvor jeg ikke har sagt nej til noget som helst – hverken at hænge ud med venner, at være med i en ny sportsgren eller ny klub, hænge ud med min værtsfamilie eller noget som helst andet. Jeg fortryder ikke et eneste af de tidskrævende ja’er, som jeg har givet.

     Det er egentlig første gang dette år, at jeg virkelig føler mig brændt ud. Jeg håber, at jeg vågner i morgen tidlig med fornyet energi og tilbagevendt glæde for at sige JA.

     Lad os komme i gang med fortællingen om i dag.

     Jeg vågnede allerede kl. 05:30. Jeg skulle tage en matematiktest inden skolestart. Jeg skulle nemlig sammen med mit kor til en korkonkurrence i stedet for at være i skole.

     Chris og jeg kørte til skole, og jeg gik til Ms. Kuzmas klasselokale. Jeg tog testen og følte, at det gik ret godt.

12966637_930354887084493_1372923411_n

     Jeg klædte om til mit korjakkesæt, og koret og jeg varmede stemmerne op med Mrs. Proodian, og vi var klar til at forlade skolen kl. 08:15 i en af de gule skolebusser. Det var kun mit kor, Concert Men, som skulle afsted, da de andre kor havde andre konkurrencetider.

12969165_930354870417828_384287048_n

     I bussen sad jeg med Ishawn og Philip. Vi hyggede og snakkede på vejen til den store, flotte kirke, som vi skulle synge i.

     Hele koret varmede op i et opvarmningslokale med vores pianist Ms. Dumann på klaver og Mrs. Proodian som dirigent. Vi fik stemmerne opvarmet og var nu klar til at komme ind i selve kirken, hvor vi skulle synge vores tre forberedte sange. Sangene gik godt og Mrs. Proodian virkede tilfreds med vores præstation.

     Efter den korte koncert i den store kirke skulle koret og jeg testes i disciplinen ”sight reading” (nodelæsning). Vi kom ind i et rum med tre dommere og fik et stykke musik hver, som vi aldrig nogensinde havde set før. I løbet af de næste ca. ti minutter øvede vi sangen og fremførte den to gange for dommerne. Det er en besværlig disciplin, som kræver meget træning og stor fokus. Det gik okay, men ikke super godt overordnet set.

     Vi gik ud af lokalet og var glade for, at vi nu var færdige med at konkurrere. I mens vi ventede på vores resultater, gik vi ind i den store kirke og hørte på nogle af de andre kor synge.

     Efter at vi havde hørt to andre kor synge, havde Mrs. Proodian fået fat i vores resultater. Vi gik alle ud til bussen og Mrs. Proodian fortalte os resultatet. Vores kor var blevet bedømt til at være en 2’er på en 5-pointscala, hvor 1 er det bedste. Det var lidt en skuffelse, selvom det var den næstbedste score. Vi var dog tilfredse med vores præstation i sig selv.

12966172_930354897084492_1130635043_n

     Bussen kørte nu til burgerrestauranten Fuddruckers, inden vi skulle vende snuden tilbage mod skolen. Det var vældig hyggeligt, men burgerne var ikke helt så fantastiske, som det var rygtet. Jeg drak dog også en Oreomilkshake – sådan én skuffer aldrig.

     Jeg snakkede med en masse af de drenge, som jeg ikke før har haft snakket vældig meget med. Sebastian, Matthew og jeg snakkede om den pige på vores skole, der i går gik bort. Vi snakkede, hvad der dog kunne være sket med hende.

     Koret og jeg vendte tilbage til skolen, og vi klædte om til vores normale tøj. Vi kunne nå at være med i den sidste time af skoledagen, så jeg gik til min debattime efter at have takket Mrs. Proodian for en god dag.

     I debat skulle vi skrive nogle taler om måder at styrke USA’s tilhørsforhold til Kina på. Jeg fik ikke skrevet særlig meget, da jeg havde fået en hovedpine og min ryg gjorde ondt. Efter både højdespringstræning og masser af tennis i går, var mine muskler i hele kroppen trætte og ømme.

     Klokken ringede og skoledagen var ovre. Jeg gik til atletikbanen, hvor jeg havde planer om at springe højdespring. Efter lidt bevægelse kom jeg på bedre tanker og aftalte med min træner, Coach Coker, at jeg bare skulle gå hjem og pleje min ryg – så det gjorde jeg.

12957297_930354903751158_509723335_n

     Da jeg kom hjem, tog jeg en lur for at prøve at få hovedpinen væk. Jeg sov i tyve minutter. Så var det tid til at Skype med min vidunderlige mormor og lige så vidunderlige morfar. Hvor var det bare dejligt at snakke med dem igen. Det havde været alt for langt tid siden sidst. Jeg sad udenfor i haven i 33 grader celsius og med et stykke pizza foran mig, mens vi Skypede i næsten en time og 20 minutter. Vi snakkede om alt mellem himmel og jord. Det var så dejligt.

12939445_930354913751157_1345282025_n

     Efter Skypesamtalen snakkede jeg lidt med min skønne værtsmor, Molly, og vi spiste aftensmad med Byron.

     Jeg gik op i min seng, hvor jeg skrev lidt på min blog og gjorde mig klar til at sove. Jeg snakkede først med Evin, min gode veninde over telefonen, og derefter FaceTimede min ven Deborah mig, og vi snakkede lidt sammen. Jeg lagde mig til at sove kl. ca. 22:00.

     Jeg SnapChattede min værtssøster Katie og ønskede hende en dejlig fødselsdag. Der var kommet et minde op på min Facebook, som jeg kiggede på inden jeg gik i seng. Netop i dag for et år siden, var dagen hvorpå jeg fik at vide, at jeg skulle til Texas og bo hos familien Elliott. Hvor føles det bare som lang tid siden lige nu. Jeg føler simpelthen, at jeg har lavet og oplevet så meget siden da. Det seneste år har uden tvivl været det mest oplevelsesrige år i mit liv.

     Det var en dejlig tanke at gå i seng med.

Godnat.

 

 


TRANSLATED BY GOOGLE TRANSLATE:

DAY 232 – TO SAY NO

Thursday, April 7, 2016

12966722_930354877084494_1388493291_n

Today, Thursday, I thought about how bad I am at saying no. I’m always a person with the yes-hat on. And although it is generally a good quality, it is also a characteristic which sometimes prevents me from staying focused.

 

     To be honest, I do not regret a single yes I have given. I am simply so endlessly overwhelmingly happy about ALL the experiences that I have gained over the past eight months where I have not said no to anything – neither to hang out with friends, being in a new sport or a new club , hang out with my host family or anything else. I do not regret a single one of the time-consuming yeses, which I have given

     .It’s really the first time this year that I really feel burned out. I hope I wake up tomorrow morning with renewed energy and becomes happy to say YES.

     Let’s get started with the story of today.

     I woke up already at 5:30. I had to take a math test before school started. I would go with my choir to a choir competition instead of being in school today.

     Chris and I drove to school, and I went to Ms. Kuzma’s classroom. I took the test and felt that it went pretty well.

12966637_930354887084493_1372923411_n

     I dressed up in my choir tuxedo, and the choir and I warmed up our voices with Mrs. Proodian, and we were ready to leave school at 08:15 in one of the yellow school buses. It was only my choir, Concert Men, that would leave as the other choirs had other competitive times.

12969165_930354870417828_384287048_n

     In the bus, I sat with Ishawn and Philip. We had a good time talking on the way to the big, beautiful church that were going to sing at.

     The entire choir warmed up in a warm room with our pianist Ms. Dumann on piano and Mrs. Proodian as conductor. We got the voices warmed up and we were now ready to get into the church where we would sing our three prepared songs. The songs went well and Mrs. Proodian seemed satisfied with our performance.

     After the short concert in the great church it was time for the choir and I to be tested in the discipline sight reading. We came into a room with three judges and got a piece of music each, which we had never seen before. During the next approximately ten minutes we rehearsed the song and performed it twice for the judges. It is a difficult discipline that requires much training and focus. It went okay, but not super good overall.

     We walked out of the room and were happy that we were ready to compete. While we were waiting for our results, we walked into the large church and listened to some of the other choirs sing.

     After we had heard two other choirs sing, Mrs. Proodian had gotten a hold of our results. We all went out to the bus and Mrs. Proodian told us the result. Our choir had been rated to be a 2 on a 5-point scale, with 1 being the best. It was a bit disappointing, although it was the second best score. However, we were satisfied with our performance in it self.

12966172_930354897084492_1130635043_n

     The bus drove to the burger restaurant Fuddruckers before we were to head back toward the school. It was very cozy, but the burgers were not quite as amazing as it was rumored. But I also drank an Oreo milkshake – those ones never disappoints.

     I talked to a lot of the boys that I have not previously had very much conversation with. Sebastian, Matthew and I were talking about that girl at our school who yesterday passed away. We talked about what could have happened to her.

     The choir and I returned to the school, and we changed into our normal clothes. We could be in the last period of the school day, so I went to my debate class after thanking Mrs. Proodian for a good day.

     In In debate we should write some speeches about ways to strengthen America’s allegiance to China. I had not written much since I had a headache and a backache. After both the high jump training and lots of tennis yesterday my muscles were tired and sore throughout the body.

     The bell rang and the school day was over. I went to the track, where I was planning to jump high jump. After a little movement I came on other thoughts and agreed with my coach, Coach Coker that I should just go home and take care of my back – so I did.

12957297_930354903751158_509723335_n

     When I got home, I took a nap to try to get my headache away. I slept for twenty minutes. Then it was time to Skype with my wonderful grandmother and equally wonderful grandfather.

12939445_930354913751157_1345282025_n

It was just great to talk to them again. It had been too much time lately. I sat outside in the garden in 33 degrees Celsius and with a piece of pizza in front of me while I Skyped for nearly an hour and 20 minutes. We talked about everything under the sun. It was so nice.

     After the Skype conversation I talked a little with my wonderful host mother, Molly, and we ate dinner with Byron.

     I went up to my bed, where I wrote a little on my blog and got ready to sleep. I spoke first with my friend Evin my good friend, and then my friend Deborah Face Timed me and we talked together. I laid down to sleep at about 22:00.I Snap Chatted my host sister Katie and wished her a nice birthday. There had come a memory ip on my Facebook that I looked at before I went to bed. Just today a year ago, was the day in which I was told that I was going to Texas to live with the Elliott. Wow it just feels like such a long time ago now. I simply feel that I have done and experienced so much since then. The past year has undoubtedly been the most eventful years of my life.

     It was a nice idea to go to bed with.

Good night.

BILLEDER FRA FORTIDEN

CASPER-I-USA

DAG 227

Lørdag den 2. april, 2016

Screen Shot 2016-04-02 at 23.18.37

(READ THE ENGLISH VERSION BELOW THE DANISH)

I dag, lørdag, har været den mest produktive dag i langt tid, men nok også den mest kedelige dag at skrive en blog om i meget langt tid – muligvis nogensinde. Her er grunden: jeg vågnede kl. 10:30 og slettede billeder hele dagen med undtagelse af en morgenmads/frokostpause kl. 13:00 og en aftensmadspause kl. 19:30.

     Grunden til at i dag blev indviet til ”stor-oprydningsdag-på-Caspers-computer-dag,” var først og fremmest på grund af, at det var en nødvendighed, fordi min 500GB MacBook Pro var over 98% fuld i hukommelsen. Jeg Googlede den nemmeste måde at få mere plads på sin computer på, og selvom jeg blev oplyst om andre metoder end billedsletning, så var det også oplyst, at det var den mest effektive metode. Så jeg begyndte at slette billeder.

     Jeg er en rigtig billedelsker. Jeg havde i morges ca. 20.000 billeder og 2.000 videoer på min lap top, alle billederne taget mellem 2013 og dags dato. Der er noget specielt ved billeder, som kan frembringe minder og anekdoter, og ved at gennemgå ca. 25% af alle mine billeder og videoer i dag, er jeg blevet bragt tilbage til fortidens høj- og lavpunkter over de sidste par år.

Screen Shot 2016-04-02 at 23.18.16

Screen Shot 2016-04-02 at 23.17.40

     Jeg har set på billeder fra min tid i den danske Folkeskole, forskellige rejser, til f.eks. Dubai, New York og Mallorca, traditioner som juleaften og fødselsdage, screenshots af grimme selfies fra Snapchat og mange flere billeder helt uden kategorier (hold da op, hvor har jeg bare mange flere selfies, end jeg troede!).

Screen Shot 2016-04-02 at 23.19.02

Screen Shot 2016-04-02 at 23.18.47

     I forbindelse med at se på alle de mange billeder fra min fortid, sende jeg nogle af billederne til gamle venner i Danmark. Jeg delte f.eks. billeder med Folkeskolevenner som Trine, Victor og Jeppe. Jeg skrev med dem alle, og det var rigtig rart at være i kontakt med dem.

     Selvom at kigge tilbage på tiden i Danmark med mine danske venner og familie ved eftertanke godt kunne have været en fare for at få hjemve, så følte jeg på intet tidspunkt hjemve. Det er jeg sikker på er et stærkt signal om, hvor dejligt jeg har det herovre i Texas. Men det er jo ikke fordi, jeg ikke savner alt ved Danmark – både venner og familie – for det gør i hvert fald. Men jeg har det også gode med at være her i nuet. Lige her i Texas med min sydstatsfamilie og –venner. Jeg er ”denunderlymende” faldet til her – det må jeg sige. Jeg er både spændt på at komme hjem til Danmark om 72 dage og ked af at skulle forlade dette amerikanske paradis.

    Om ti år kan jeg sidde og se tilbage på billederne, jeg har taget dette år og blive bragt tilbage til minder og anekdoter fra den gang jeg var en udvekslingsstudent – det er jeg helt sikker på, at jeg vil blive glad for.

Godnat.

 


TRANSLATED BY GOOGLE TRANSLATE:

DAY 227 – PICTURES FROM THE PAST

Saturday, April 2, 2016

Screen Shot 2016-04-02 at 23.18.37

Today, Saturday, has been the most productive day in a long time, but probably also the most boring day to write a blog about in a very long time – possibly ever. Here’s why: I woke up at. 10:30 and deleted photos all day with the exception of a breakfast/lunch break at 13:00 and a dinner break at 19:30.

     The reason why today was dedicated to “Clean-Up-Casper’s-Computer-Day,” was mainly due to the fact that it was a necessity because my 500GB MacBook Pro was over 98% full in memory. I Googled the easiest way to get more space on a computer, and although I was informed about methods other than deleting photos, it was also stated that deleting photos was the most effective method. So I started the deleting process.

     I am a real photo-lover. This morning I had about 20,000 pictures and 2,000 videos on my lap top, all the photos taken between 2013 and today. There is something special about pictures that can get back memories and anecdotes, and by reviewing about 25% of all my pictures and videos today, I have been brought back to highs and lows over the past few years.

Screen Shot 2016-04-02 at 23.18.16

Screen Shot 2016-04-02 at 23.17.40

     I’ve seen the pictures from my time in the Danish school, different trips for example Dubai, New York and Mallorca, traditions like Christmas and birthdays, screenshots of ugly selfies from Snapchat and many more photos without categories (oh boy, I have a lot more selfies than I thought!).

Screen Shot 2016-04-02 at 23.19.02

Screen Shot 2016-04-02 at 23.18.47

     As I’m looking at the many pictures from my past, I send some of the pictures to old friends in Denmark. I shared photos with school friends like Trine, Victor and Jeppe. I texted them all, and it was really nice to be in contact with them.

     While looking back at my time in Denmark with my Danish friends and family it could have been a danger to get homesick, but I didn’t feel homesick at all. I am sure it’s a strong signal of how good a time I’m having over here in Texas. But it’s not because I don’t miss everything about Denmark – both friends and family – I certainly do. But I am trying to be here in the now. Right here in Texas with my Southern family and friends. I am “denunderlymende” (Danish expression) settled down here – I must say. I am both excited to come home to Denmark in 72 days and very sad to leave this American paradise.

     In ten years, I can sit and look back at the pictures I’ve taken this year and be brought back to memories and anecdotes from the time I was an exchange student – I am quite sure that I’ll like that.

Good night.

CHEESECAKE FACTORY og onkel PAUL, tante HEIDI, MAX og MAJA

CASPER-I-USA

DAG 214

Søndag den 20. marts, 2016

Screen Shot 2016-04-03 at 01.09.50

(READ THE ENGLISH VERSION DOWN BELOW THE DANSIH VERSION)

I dag, søndag, vågnede jeg først ved halvtitiden. Ej, hvor var det dejligt at få sovet længe – lidt længe i det mindste. De andre – Molly, Byron og Chris – var allerede nede og spise morgenmad i stueetagen af hotellet. Jeg fik en opringning fra Molly, da jeg stod og var på vej i bad. Hun fortalte mig at morgenmadsbuffeten ville lukke om fem minutter. Så jeg skyndte mig i bad, hoppede i noget tøj og løb ned i stueetagen. Jeg nåede lige at skovle noget yoghurt ind i munden inden personalet begyndte at rydde maden væk.

     Oppe på hotelværelset igen sad jeg og skrev lidt på min blog, inden vi igen skulle ind til downtown Philadelphia. Molly, Byron, Chris og jeg skulle mødes med tante Heidi, onkel Paul, Max og Maya til frokost og derefter besøge et skibsmuseum sammen.

     Efter en halv time i bilen parkerede vi på havnen i Philadelphia. Vi fandt Heidi, Paul, Max og Maya og genforenede efter ikke at have set hinanden i næsten to måneder. Det var rigtig dejligt at se dem igen.

     Onkel Paul er en rigtig venlig mand. Han har været i Aalborg, Danmark mange gange med sit band, hvor han er trommeslager. Paul har vist også interviewet en masse kendte mennesker. Han har en dejlig humor og er godt selskab. Tante Heidi er maler og underviser også i kunst på det lokale community college i Baltimore. Hun har en dejlig ung sjæl. Både Paul og Heidi er super gode til deres to børn Max og Maya. Max er fire og et halv år, men både ligner og taler som en otteårig. Desuden er han helt overbevist om, at han er en superhelt. Han er heller ikke bange for at ytre sin mening og Transformers eller Star Wars. Maya er stadig en baby. Hun er ikke helt tilfreds med hverken Chris eller jeg. Første gang, Maya og jeg mødte hinanden, skreg hun af mig, som hvis verden var det at gå under – vi er senere kommet på bedre fod med hinanden. De alle fire tilsammen er en dejlig, ung og kreativ familie.

     Vi gik alle sammen hen til den restaurant, hvorpå vi skulle spise frokost. Tjenerne på restauranten var klædt ud, som de ville have set ud i 1700-hundredetallet. Det var et meget nydeligt sted med en god atmosfære og hyggelig stemning. Vi bestilte frityrestegte østers til forret og bøf til hovedret.

12935194_926695800783735_645588336_n

12939204_926695827450399_1660377434_n

     I mens vi ventede på maden, viste jeg Max, hvordan mit kamera virkede. Han tog en masse billeder. Jeg er sikker på, at han havde en masse skæg med at lege med mit kamera. Mine østers ankom, og jeg smagte for første gang i mit liv på de salte dyr – de smagte virkelig godt. Så kom hovedretten som for mig bestod af en stor lækker bøf, kartoffelmos og rødvinssovs. Også det var super lækkert.

12910509_926695807450401_726447167_n

     Efter familiehygge på den gamle restaurant gik vi mod havnen, hvor der lå et skibsmuseum. Det var et skægt museum, dog meget mennesketomt, hvor der indenfor var en båd man kunne sidde i. Hele familien satte sig i båden. Og som de fleste ved, så kan man sjældent få en teenager til at rejse sig igen, når de først har sat sig…. Chris og jeg brugte vist størstedelen af museumsbesøget på ryggen i bunden af båden.

IMG_3689

IMG_3688

IMG_3707

IMG_3729

     Udenfor i havnen lå der en gammel krigsbåd og en ubåd. De to dovne teenagere formåede trods alt at komme ud til de beundringsværdige skibe. Nede i ubåden var der super trangt. I både den krigs- og ubåden, var jeg overrasket over, hvordan pladsen blev udnyttet maksimalt – der hang simpelthen hængekøjer over kanonerne i begge både.

Screen Shot 2016-04-03 at 01.09.50

IMG_3760

IMG_3704

IMG_3739

     Det havde været en super hyggelig dag med Paul, Heidi, Max og Maya, og vi sagde nu farvel til dem. Vi har ikke flere planer om at mødes inden jeg tager hjem til Danmark i juni, så det var endeligt farvel – i hvert fald for lidt tid.

12910447_926695854117063_1371349116_n

12935465_926695880783727_769696946_n

     Vi kørte hjem mod hotellet, hvor vi hang ud i nogle timer inden det var tid til aftensmad. Vi kørte over til USA’s andenstørste shoppingcenter, der lå tæt på vores hotel. Der spiste vi på restauranten ”The Cheesecake Factory.” Maden var virkelig god. Jeg fik en lækker tapasret bestående af en dejlig blanding af avokado, tomat og dressing ovenpå ristet franskbrød. Til dessert var det jo en selvfølge at bestille ostekage, nu når det er stedets specialitet. Vi bestilte et stykke hver. Jeg fik en Oreocheesecake, som var top god. Jeg havde aldrig troet, at ostekage var noget for mig, men der fik ”The Cheesecake Factory” altså lige vendt mig 180 grader.

12957340_926695887450393_1562865220_n

   Det havde været en hyggelig dag, og vi kørte hjem mod hotellet. Da vi steg ud af bilen sneede det! – ikke meget sne, men det var der. Sikke en dejlig afslutning på dagen. Vi brugte gik til ro ret hurtigt, da morgendagen skulle starte tidligt. Jeg gik blev dog oppe lidt længere end de andre…

     Det var sent og jeg var den eneste i hotelværelset, som stadig var vågen. Chris og Byron er begge store basketballfans og havde snakket om en kamp hele aftenen. Inden jeg slukkede min computer tjekkede jeg lige Facebook. Jeg så, at min områderepræsentant havde delt at A&M University havde vundet deres basketballkamp. Jeg viskede ud i det mørklagte rum at A&M havde vundet, i tilfældet at en af dem stadig skulle være vågne. Efter jeg viskede det, fik jeg en meget sær respons fra Chris. Han begyndte at stave til gorilla. Ja, gorilla. Han sagde, at jeg havde stavet det forkort, men at det nu var sent så godnat. Jeg grinte og skrev det ned på min mobil, så jeg ikke ville glemme det over natten. Chris var simpelthen nød til at høre dette.

     Jeg lukkede min computer i med et smil på læben. Jeg lukkede mine øjenlåg og forsvandt ind i drømmeland.

Godnat.

 

 


TRANSLATED BY GOOGLE TRANSLATE:

DAY 214 – CHEESECAKE FACTORY and uncle PAUL, aunt HEIDI, MAX and MAJA

Sunday, March 20, 2016

Screen Shot 2016-04-03 at 01.09.50

Today, Sunday, I didn’t wake up until 09:30. It was so nice to sleep a long time – a little long at least. The others – Molly, Byron and Chris – were already downstairs eating breakfast on the ground floor of the hotel. I got a call from Molly, as I stood and was heading into the shower. She told me that the breakfast buffet would close in five minutes. So I hurried with my shower, jumped into some clothes and ran down to the ground floor. I just managed to shovel some yogurt into my mouth before the staff started to clear the food away.

     Up in the hotel room again, I sat and wrote a little bit on my blog before we again were going to downtown Philadelphia. Molly, Byron, Chris and I were to meet with Aunt Heidi, Uncle Paul, Max and Maya for lunch and then visit a ship museum together.

     After half an hour in the car we parked at the Port of Philadelphia. We found Heidi, Paul, Max and Maya and reunited after not having seen each other for almost two months. It was really nice to see them again.

     Uncle Paul is a very kind man. He has been in Aalborg, Denmark many times with his band, where he is a drummer. Paul has interviewed a lot of famous people. He has a wonderful sense of humor and good company. Aunt Heidi is a painter and also teaches art at the local community college in Baltimore. She has a lovely young soul. Both Paul and Heidi are super good parents to their two children Max and Maya. Max is four and a half years old, but looks and speaks like an eight year old. Moreover, he is absolutely convinced that he is a superhero. He is also not afraid to speak his mind on the subject of Transformers or Star Wars. Maya is still a baby. She is not completely satisfied with neither Chris nor I. The first time, Maya and I met, she screamed at me, as if the world was going under – we later came to better terms with each other. They all four together is a nice, young and creative family.

     We all went to the restaurant in which we had lunch. The waiters at the restaurant were dressed up, as they would have looked like in the 1700-century. It was a very pretty place with a good and cozy atmosphere. We ordered fried oysters for starters and steak for main course.

12935194_926695800783735_645588336_n

12939204_926695827450399_1660377434_n

     For a while we waited for the food, I showed Max, how my camera worked. He took a lot of pictures. I am sure that he had a lot of fun taking pictures with my camera. My oysters arrived and I tasted the salty animals for the first time in my life – they tasted really good. Then came the main course, which for me consisted of a large delicious steak, mashed potatoes and red wine sauce. Also that was super delicious.

12910509_926695807450401_726447167_n

     After family fun at the old restaurant we went to the harbor, where there was a ship museum. It was a fun museum, however with a lack of people. There was a boat we could sit in. The whole family sat in the boat. And as most people know, you can rarely get a teenager to rise up once they have set themselves down…. Chris and I used the majority of the museum visit on our back in the bottom of the boat.

IMG_3689

IMG_3688

IMG_3707

IMG_3729

     Outside the harbor were an old war ship and a submarine. The two lazy teens nevertheless managed to get out to the admirable ships. Down in the submarine was super tight. In both the war ship and the submarine, I was surprised how the space was used to the very full extent – there hung hammocks over the canons in both boats.

Screen Shot 2016-04-03 at 01.09.50

IMG_3760

IMG_3704

IMG_3739

     It had been a super nice day with Paul, Heidi, Max and Maya, and we now said goodbye to them. We have no more plans to meet before I go home to Denmark in June, so it was a final goodbye – at least for some time.

12910447_926695854117063_1371349116_n

12935465_926695880783727_769696946_n

     We drove back to the hotel where we hung out for a few hours before it was time for dinner. We drove over to the US’s second largest shopping center, which was close to our hotel. There we ate at the restaurant “The Cheesecake Factory.” The food was really good. I got a delicious tapas dish consisting of a nice mix of avocado, tomato and dressing on top of toasted French bread. For dessert it was indeed a matter of course to order cheesecake, now when it is the restaurant’s specialty. We ordered a piece each. I got an Oreocheesecake which was so good. I never thought that cheesecake was something for me, but there was “The Cheesecake Factory” that made my opinion turn 360.

12957340_926695887450393_1562865220_n

     It had been a nice day, and we drove back to the hotel. When we got out of the car it snowed! – Not much snow, but it was there. What a nice end to the day. We went to bed pretty quickly, because tomorrow should start early. I, however, was up slightly longer than the other…

     It was late and I was the only one in the hotel room, who was still awake. Chris and Byron are both big basketball fans and had talked about a game all night. Before I turned off my computer I checked Facebook. I saw that my area representative had shared that A&M University had won their basketball game. I whispered out in the darkened room that A&M had won, in case that one of them should still be awake. After I whispered that I got a very strange response from Chris. He began to spell gorilla. Yes, gorilla. He said that I had spelled it wrong, but that now it was late so goodnight. I laughed and wrote it down on my phone, so I would not forget it overnight. Chris simply got to hear this tomorrow.

     I closed my computer with a smile. I closed my eyelids and disappeared into dreamland.

Good night.