BLODIG LØRDAG med LEVENDE HEST

CASPER-I-USA

DAG 157

(read the English version down blow)

IMG_8995

I dag, lørdag, var fuldstændig dedikeret til prøver på skolemusicalen, Oklahoma, da vi havde prøver fra kl. 09:00 om morgenen til kl. 22:00 om natten! Lang dag, men der blev søremende også gjort fremskridt! Her på skolen bliver prøvedage som disse kaldt for ”Bloddy Saturday” eller blodig lørdag!

     Jeg vågnede klokken halv ni og var allerede for sent på den. Chris kom ind på mit værelse og spurgte, om han bare kunne gå af sted, og jeg sagde selvfølgelig ja, da han ikke skulle komme for sent til prøven bare fordi jeg er et fjols, der ikke kan vågne om morgenen. Efter et hurtigt bad skrev jeg til dejlige Claire og spurgte, om hun ville svinge forbi mit hus og samle mig op. Hun kom ti minutter senere, og jeg endte med ikke at komme for sent til prøven alligevel. Jihaa!

     Vi dansede, spillede skuespil, sang, havde prøver med en levende hest, og satte det hele sammen inden det var frokosttid.

IMG_8994

IMG_8989

IMG_8988

What? Ja, der er en levende hest med i forestillingen. Peter ejer en hest, og den havde vi så fået lov at bruge i showet! Den sked to gange, i mens den var i teatret! Det bliver så godt.

     Vi spiste frokost på skolen. Der var sandwichs, frugt, slik og sodavand på menuen. Jeg sad med mine søde venner som Vrajesh, Greta, Drew, Brittney, Natalie og flere til.

     Så var det tid til at have en fuld gennemspilning af stykket. Vi var ikke i kostumer, og settet var ikke helt færdigt, men der er heller ikke præmiere før om en uge og fem dage, så vi har stadig tid til at få de sidste ting på plads. Gennemspilningen gik godt, men der er stadig lang vej endnu, før end det bare ligner nogle af de andre produktioner, som jeg før har været med i i Danmark. Jeg tror dog på at grunden til, at denne produktion ikke er helt op og ringe lige nu, er fordi manuskriftet og plottet deri ikke er verdens bedste (undskyld til forfatterne…). Det er et svært plot, der er svært at få til at blive virkelig interessant som skuespiller på scenen, men vi gør vores bedste, og det fik vi øvet os på i gennemspilningen.

     Tiden var inde til at spise aftensmad – jaa! Vi havde stadig fem timers prøver tilbage derefter. Efter lækker mad, tilberedt af et par mødre, inklusiv min egen mama Molly, skulle vi danse. Ms. Lauren, danseinstruktøren, var der for at hjælpe os med trinene. Vi dansede i nogle timer og fik virkelig de store fællesnumre på plads. Da prøverne var ovre snakkede jeg lidt med Jacob, som er en af de medvirkende. Han er venner med Rachel fra kirken, men jeg havde aldrig sådan rigtig haft en samtale med ham, så det var da meget skægt.

     Da jeg forlod prøverne kl. 22:00, var det med en god følelse i maven. Mrs. Proodian kørte Chris og jeg hjem, hvilket var dejligt, da det var 2 celsius grader udenfor!

     JEG VAR TRÆT, så da vi kom hjem, lagde jeg mig i min seng og lukkede mine øjne.

Godnat.

 

 


TRANSLATED BY MEEE

DAY 157 – BLOODY SATURDAY with an ALIVE HORSE

IMG_8995

Today, Saturday, was fully dedicated to rehearsals for the school musical, Oklahoma, since we had rehearsals from 09:00 am to 10:00 at night! Long day, but we really made progress! Here at the school rehearsal days like these are called “Bloddy Saturday.”

     I woke up at half past eight and was already running late. Chris came into my room and asked if he could just go to school by himself and I of course said yes, because he should not be late just because I’m a fool who cannot get up in the morning. After a quick shower, I texted the lovely Claire and asked if she would swing by my house and pick me up. She came ten minutes later, and I ended up not being late for the rehearsal anyways. Jihaa!

     We danced, acted, sang, had an alive horse in the PAC, and put it all together before it was lunchtime.

IMG_8994

IMG_8989

IMG_8988

What? Yes, there is a real horse included in the performance. Peter owns a the horse called Holly, and had we been allowed to use in the show! She pooped twice while she was in the theater! It’s going to be great.

     We ate lunch at the school. There were sandwiches, fruit, sweets and soft drinks on the menu. I sat with my sweet friends like Vrajesh, Greta, Drew, Brittney, Natalie and many more.

     Then it was time to have a full run-through of the play. We were not in costumes and the set was not quite finished, but there is not premiere until about a week and five days, so we still have time to get the last things in place. It went well, but there is still a long way to go to make it look like some of the other productions, I’ve been in in Denmark. I do however believe the reason that this production is not quite the bomb.com (yes, I did just say that) right now, is because script and the plot therein are not the world’s best (sorry to the writers …). It is a difficult plot that is hard to get to be really interesting as an actor on stage, but we do our best and we rehearsed those problems during the full play through.

     It was time to eat dinner – jaa! We still had five hours of rehearsals thereafter. After the delicious food prepared by a few mothers, including my own mama Molly, it was time to dance. Ms. Lauren, the dance instructor, was there to help us with the steps. We danced for a few hours and got the big group numbers in place. When the rehearsal was over I talked with Jacob, one of the performers, for a while. He is a friend of Rachel from my church, but I never really had a conversation with him, so that was very fun.

     When I left the rehearsal a little after 10:00, it was with a good feeling in my stomach. Mrs. Proodian drove Chris and I home, which was great, because it was 2 degrees Celsius outside!

     I WAS TIRED, so when we got home, I lay in my bed and closed my eyes.

Good night.

DEN LILLE iRRiTEREDE DANSKER

CASPER-I-USA

DAG 156

IMG_8828

(read the English version down below!)

I dag, fredag, startede i en lettere muggen stemning. Jeg var lidt gnaven her til morgen, og da vi så fik stillet opgaven: at skrive ned, hvordan livet var helt generelt, i min teaterklasse, så kunne jeg ikke holde mig tilbage. Det var helt dejligt at få åbnet ventilerne og få dampet af via nedskrivning af de lettere overdrevet følelser.

     Faktisk er der ikke rigtig noget galt, med du ved hvordan det er, når man er lidt morgengnaven og kun ser livets sølle sider. Jeg kunne godt se ironien i, at jeg sad her midt på mit eventyr i USA, den livsoplevelser, som jeg havde glædet mig til og nydt helt vildt over de seneste fem måneder, men stadig havde et øjeblik af absolut sortsyn. For jeg er meget lykkelig herovre, men selvom lykken er høj er det ikke altid at man kan se den midt i alle oplevelserne. Det blev jeg opmærksom på efter at have nedskrevet mine følelser – heldigvis skulle opgavepapiret ikke indleveres til Ms. Williams, men forblev i min varetægt – heldigvis.

     Lad os springe lidt i tiden. I min femte time på dagen, matematik, havde jeg medbragt en dansk 100-kroneseddel og en 20-euroseddel. Mine venner i klassen og jeg havde nemlig snakket om hvor forskellige pengesedler er rundt om i verden. Jeg viste også pengene til Amber ved mit nye frokostbord.

IMG_8812

     Så var det tid til min tennisklasse. Jeg nyder virkelig at være i tennis! Jeg får mere og mere styr på mine slag og kroppen.

     Efter skole havde jeg Oklahomaprøver, hvilket nu er en fast dag af hverdagen. Der er altid god stemning og sjov til prøverne, og det kan jeg virkelig godt lide ved alle de medvirkende i produktionen. Vi skulle danse – jaaa!

IMG_8816

     Christina, Tara, Steve, Megan, Nicole, Vrajesh, Chris P, Chris E og jeg selv skulle i aften se en anden high school performe musicalen Den Lille Havfrue. Jeg havde set den performet af Fredericia Teater i Danmark for snart to år siden, og var meget spændt på at se, hvordan stykket ville fungere som skolemusical. Vi mødtes alle sammen til aftensmad på Chick Fil’A, inden vi kørte til Morton Ranch High School for at se musicalen.

IMG_8823

IMG_8819

IMG_8818

     Da vi ankom til skolen tog vi gruppebilleder. Mine venner er fantastiske. Den Lille Havfrue var oprigtigt virkelig god. Settet var godt og gennemtænkt, men blandt andet flyvende havfruer, som blev hejst af et eller andet elektronisk grej. Drengen, som spillede Sebastian, og pigen, som spillede Ursula, var begge forrygende. Jeg håber virkelig at min skoles musical bliver lige så godt!

IMG_8824

IMG_8828

IMG_8827

IMG_8833

     Efter musicalen kørte Christina, Tara, Steve og jeg til SONIC, som er ”Amerikas Drive-In” Restaurant ;). Vi havde det rigtig hyggeligt i bilen. Vi sang, snakkede hemmeligheder, drak milkshakes og havde ”the time of our lives.” Da vi havde været i bilen i hvad der føltes som en time, kørte Christina os alle hjem.

     Det havde været en mega hyggelig aften. Langsom start, god slutning.

 

 


Translated by Google Translate:

DAY 156 – THE LITTLE moody DANISH BOY

IMG_8828

Today, Friday, started in a slightly musty mood. I was a little grumpy this morning, and when we were given the assignment: to write down what life was like in general, in my theater class, I could not hold myself back anymore. It was quite nice to open the valves and get evaporated by impairment of the quite exaggerated emotions.

     Actually, there is not really anything wrong with me. You know how it is when you are a little bit grumpy and just watching life from the bad angle.

     I could see the irony in the fact that I was sitting here in the middle of my adventure in the United States, the life experiences that I had looked forward to and enjoyed wildly over the past five months, but still had a moment of absolute pessimism. Because I am very happy over here, but although I was happy, it is not always what you see in the situation in the midst of all your experiences. I became aware of that after having written my feelings down on the paper – we weren’t going to turn in to Ms. Williams.

     Let’s jump a little in time. In my fifth period of the day, math class, I had brought a Danish 100-krone and a 20-euro. My friends in the class and I had in fact talked about how different money is around the world. I also showed the money to Amber at my new lunch table.

IMG_8812

     Then it was time for my tennis class. I really enjoy tennis! I’m getting more and more control over my hits and body.

   After school I had Oklahoma rehearsals, which is now a constant part of my everyday life. There is always a good atmosphere, and I really like that about all those people participating in the production. We were dancing – jihaa!

IMG_8816

     Christina, Tara, Steve, Megan, Nicole, Vrajesh, Chris P, Chris E, and I were going to see another high school perform the musical The Little Mermaid tonight. I had seen that musical in the original Disney production, witch took place in Denmark and was very excited to see how the play would work as a school musical. We all met together for dinner at Chick Fil’A before we drove to Morton Ranch High School to see the musical. When we arrived at the school we took group photos. My friends are amazing.

IMG_8823

IMG_8819

IMG_8818

     The Little Mermaid was really good. The set was great and well thought out, with flying mermaids, who was raised by one or other electronic equipment. The boy, who played Sebastian, and the girl who played Ursula, were both terrific. I really hope that my school musical is just as good!

IMG_8824

IMG_8828

IMG_8827

IMG_8833

     After the musical Christina, Tara, Steve and I drove to SONIC, which is “America’s Drive-In” restaurant;). We had a really good time in the car. We sang, talked secrets, drank milkshakes and had “the time of our lives.” When we had been in the car for what seemed like an hour, Christina drove us all home.

     It had been a mega nice evening. Slow start, good ending.

 

BETTY VAR UDVEKSLINGSSTUDENT

CASPER-I-USA

DAG 155

12596480_881227191997263_1015507103_n

(READ THE ENGLISH VERSION DOWN BELOW)

I dag, torsdag, startede med mig løbende til skole, for jeg er DÅRLIG til at være i god tid.

12650310_881227161997266_1856888697_n

     Jeg havde Skypet med min gode ven Kamilla hjemme fra Danmark her til morgen.

     I min teaterklasse snakkede vi om måder, hvorpå man kunne vise forhold mellem karaktererne på scenen. For eksempel opfører et kærestepar sig forskelligt i forhold til et barn-voksen-forhold. Der er så meget mere, man skal tænke på, når man står på scenen foran hundredevis af mennesker, der alle stirrer på én!

     I kor sang vi sange, i engelsk læste vi bøger, i amerikansk historie blev vi fortalt om Cuba krisen, i matematik lærte vi om ”long-division,” til frokost spiste jeg med korvennerne, i tennis svingede jeg min ketcher og i debat skrev jeg taler. Det var den skoledag i grove træk.

12625976_881227165330599_850565430_n

12647800_881227211997261_1037233905_n

   Skole blev igen i dag efterfulgt af musicalprøver. Vi spillede første akt igennem og det gik rimenligt. Der er nu kun TO uger til forestillingen åbner – hvor spændende!

     Michael var så venlig at køre mig hjem. Eller det vi sige, at han kørte mig hjem, og så sad vi i hans bil uden foran mit hus i omkring en time og snakkede om teenageproblemer, du ved sådan om kærlighed, konflikter og problemer i den dur. Det var helt vildt dejligt at få snakket med én, som jeg kunne åbne hjertet til, for selvom jeg har mange venner herovre, så er det selvfølgelig ikke alle, der lige er kandidater til at få hældt mine problemer ud over dem – det kræver en rigtig ven.

     Molly, Chris og jeg (min værtsfar er stadig i Indien) skulle i aften til en koncert på RICE Universitet, som ligger i downtown. Vi skulle høre Chanticleer, som er en af Amerikas bedste acapella grupper. Det er ligesom gruppen, Pentatonix, bare med klassiske korsange– det er overvældende godt, og vi glædede os rigtig meget.

     Da vi stod og ventede på at dørene til teatersalen snakkede vi med familien Jones fra kirken, som også var der. De har normalt udvekslingsstudenter, men ikke dette år, men det var selvfølgelig sjovt at se dem udenfor kirken alligevel. Lige pludselig blev jeg prikket på skulderen. Jeg vendte mig om, og kunne ikke se noget, men kiggede så ned og så en lille, ældre kvinde.Damen hed Betty, og hun spurgte, om jeg var fra Norge, for hun genkendte min striktrøje fra Norge. Jeg fortalte, at jeg var fra Danmark og ikke Norge. Betty var rigtig flink og fortalte mig om, at hun for fyrre år siden var udvekslingsstudent i Norge, og hendes værtsmor havde strikket hende en trøje magen til min, i mens hun var der i halvfjerdserne. Jeg fortalte også hende, at jeg var på udveksling lige nu. Det vat vældig sjovt at snakke med Betty.

12636844_881302391989743_1136465185_o

     Nu blev dørene åbnet og koncerten begyndte. Det var super godt, og jeg kan varmt anbefale at slå Chanticleer op på YouTube. Efter koncerten fik Chris og jeg et selfie med det ældste medlem i gruppen.

     Det havde været en rigtig god og oplevelsesrig dag.

 


TRANSLATED BY GOOGLE TRANSLATE

DAY 155 – BETTY WAS AN EXCHANGE STUDENT

12596480_881227191997263_1015507103_n

Today, Thursday, started with me running to school, because I’m BAD at timing.

12650310_881227161997266_1856888697_n

     I had been Skyping with my friend Kamilla from Denmark this morning.

     In my theater class we talked about ways to show relationships between characters on stage. For example, a couple behaves differently than a child-adult relationship. There is so much more to think about when standing on stage in front of hundreds of people, all staring at you!

     In choir we sang songs, in English we read books, in American history, we were told about the Cuban Crisis, in mathematics we learned about long-division, for lunch I ate with my choir friends, in tennis I swung my racket, and in the debate I wrote a speech. It was the school day roughly.

12625976_881227165330599_850565430_n

12647800_881227211997261_1037233905_n

     School was like always now, followed by musical rehearsals. We played the first act through and it went reasonably well. There are now only TWO weeks to the show opens – how exciting!

     Michael was kind enough to drive me home. Or we can say that he drove me home, and then we sat in his car outside the front of my house in about an hour and talked about teenage problems, you know about love, conflicts and problems in the general. It was really nice to talk with someone who I could open my heart to, for even though I have many friends over here, of course it is not all of them I just poor my inner feelings out to – it requires a real friend.

     Molly, Chris and I (my host father is still in India) were going to a concert at Rice University, located in downtown tonight. We were going to see Chanticleer, which is one of America’s best acapella groups. It’s like the group Pentatonix, just with classic choral music- it is overwhelmingly good, and we were very excited.

      As we stood and waited for the doors to the theater to open we talked with the Joneses from the church who were also there. They usually have an exchange student, but not this year, but of course it was fun to see them outside the church anyway. Suddenly, I was tapped on the shoulder. I turned around and could not see anything, but looked aging and down and saw a little, old woman. The lady went by Betty, and she asked if I was from Norway, because she recognized my sweater from Norway. I told her that I was from Denmark and not Norway. Betty was really nice and told me that she forty years ago was an exchange student in Norway, and her host mother had knitted her a shirt similar to mine in while she was there in the seventies. I also told her that I was on the exchange right now. The vas a lot of fun to talk to Betty.

12636844_881302391989743_1136465185_o

     Now the doors were opened then closed and the concert began. It was super good and I can highly recommend to turn Chanticleer up on YouTube. After the concert Chris and got a selfie with the oldest member in the group.

     It had been a good and eventful day.