ER JEG TILBAGE I DANMARK?

CASPER-I-USA

DAG 123

(READ THE ENGLISH VERSION UNDERNEATH THE DANISH)

I dag, søndag, vågnede vi for første gang i Baltimore. Det var sjovt at se dem alle forenes. Her i USA er der jo ofte langt mellem familiemedlemmerne, da hele familier bliver spredt tusinder af kilometer fra hinanden af alle mulige årsager. I Danmark er der højst fire timers kørsel fra det østligste til den vestligste punkt, hvis man tæller ørene fra. Så ofte ser man sin familie mere end ved højtiderne. Men her i USA er det meget normalt for familier kun at genforenes en gang om året – det er lige så lang tid, som jeg er væk fra min danske familie.

     Da jeg vågnede blev jeg advaret af aunt Heidi, at Max, min værtsfætter, havde glædet sig rigtig meget til at møde Casper – bare så jeg var forberedt på det. Han var rigtig sød og han syntes åbenlyst, at det var spændende, at have et menneske fra et andet land i sit hus. Også min baby værtskusine, Maja, var vågen da jeg vågnede. Hun var dog mere påpasselig og var ikke helt tilfreds, da jeg prøvede at sige hej til hende.

     Ved morgenbordet spiste vi ud af de samme IKEA-skåle, som jeg i Danmark spiser min yoghurt ud af. Også udenfor så det mere ud som Danmarks natur. Der var skov, men ingen blade på træerne, og det var da en fornøjelse at se de nøgne træer, da vi kørte over til min værtsmors forældres kirke.

     Vi deltog i gudstjenesten og det var mere ceremonielt end Vineyardkirken, som vi normalt går i. Chris, min værtsbror, sang med kirkekoret ved at læsenoderne for de fremmede sange. Han er en virkelig dygtig sanger. Mollys far er organist i kirken.

     Efter gudstjenesten tog mødtes vi alle hos Mollys forældre. Det er nogle søde forældre hun har. De lever i et fint lille hus, som er indrettet i rigtig bedsteforældrestil. De har også en gammel, men sød, døv hund.

     Vi spiste lækre vafler og jeg lærte dem at kende. Min værtsmormor, LaVonne, viste mig en ostekniv, som hun for fyrre år siden havde købt i Danmark med sin mor. Den havde den Danske kongelige Krone stemplet på.

     Så kørte hele familien til en bogbutik, hvor de ”solgte” gratis bøger. I sektionen med fremmedsprog fandt jeg hele to bøger fra Danmark. Den ene handlede om valgkampen mellem Fogh og Lykketoft, og den anden bog handlede om natur og økotoksokologi.

     Mine værtsforældre og –søskende kørte videre til en gade i Baltimore helt dedikeret til juledekorationer. På vejen derhen hang der et dansk flag på en random mur! Dannebro var OGSÅ i Baltimore. Er jeg i Danmark eller hvad?

     Familien og jeg tog et familiebillede gaden foran de crazy dekorationer. Derefter kørte vi tilbage mod aunt Heidi og uncle Pauls hus. Vi spiste aftensmad sammen, og det var dejligt at lære dem bedre at kende. Heidi er kunstner og har malet nogle virkelig flotte billeder, men underviser også på et community college. Paul havde været i Danmark hele syv gange med de bands, han havde været trommeslager i.

     Vi gik i seng – dejlig dag med mere end rigeligt af Danmark her i Baltimore!

 

 


TRANSLATED BY GOOGLE TRANSLATE:

DAY 123 – AM I BACK IN DENMARK?

Today, Sunday, we woke up for the first time in Baltimore. It was fun to see them all united. Here in the US there’s often a gap between family members, when the whole family gets spread thousands of kilometers apart of all possible causes. Denmark has a maximum of four hours drive from the easternmost to the westernmost point, if you count the ears from. So often you see her family more than at the holidays. But here in the US it is very common for families only to reunite once a year – it is just so long as I am away from my Danish family.

     When I woke up, I was warned by aunt Heidi, Max, my host cousin, had been looking forward very much to meeting Casper – just so I was prepared for it. He was really sweet and he seemed obvious that it was exciting to have someone from another country in his house. Also, my baby cousin host, Maia, was awake when I woke up. She was more diligent and was not completely satisfied, when I tried to say hello to her.

     At the breakfast table we ate out of the same IKEA bowls that I in Denmark eat my yogurt out. Also outside so it’s more like Denmark’s nature. There were woods, but no leaves on the trees, and it was then a pleasure to see the bare trees as we drove over to my host mother’s parents’ church.

     We attended the service and it was more ceremonial than Vineyard Church, as we usually go in. Chris, my host brother, singing with the church choir by reading sheet music for the foreign songs. He’s a really talented singer. Molly’s father is an organist in the church.

     After the service we went, we all met at Molly’s parents. That’s some sweet parents she has. They live in a nice little house, which is decorated in really grand style. They also have an old but cute, deaf dog.

We ate delicious waffles and I got to know them. My host grandmother, LaVonne, showed me a cheese knife, which she forty years ago had bought in Denmark with his mother. It had the Danish royal crown stamped on.

     So ran the whole family to a bookshop where they “sold” free books. In the section with foreign language I found throughout the two books from Denmark. One was about the election campaign between Fogh and Lykketoft, and the second book was about nature and økotoksokologi.

     My host parents and -søskende drove on a street in Baltimore completely dedicated to Christmas decorations. On the way there hung a Danish flag on a random wall! Dannebro was ALSO in Baltimore. Am I in Denmark or what?      The family and I took a family photo street in front of the crazy decorations. Then we drove back toward aunt Heidi and uncle Paul’s house. We ate dinner together and it was great to learn to know them better. Heidi is an artist and has painted some really nice pictures, but also teach at a community college. Paul had been in Denmark seven times with the bands he had been a drummer.

     We went to bed – lovely day with more than enough of Denmark here in Baltimore!

 

FØRSTE DAG I WASHINGTON DC!

CASPER-I-USA

DAG 122

(READ TEH ENGLISH VERSION UNDERNEATH THE DANISH VERSION)

I dag, lørdag, var første dag i ferien og samtidig storerejsedag. Vi skulle rejse til Baltimore, Maryland i dag, og det var jeg bare så spændt på. Nu har jeg været i varme Texas i så lang tid, at jeg glæder mig til at mærke kulden igen og se natur (der er IKKE nogle naturområder, hvor jeg bor i Texas).

     Mens jeg stadig lå i min seng åbnede jeg kalenderpakken, som i dag var en Marsbar – lækkert!

     Jeg pakkede til lyden af High School Musical, for hvorfor ikke? Jeg fik lyst til at høre en af sangene derfra og besluttede mig for at fortsætte, for det er altså noget virkelig ”catchy” musik. Mit vasketøj blev vasket og værelset ryddet op, og det hele foregik meget produktivt.

     Omkring middagstid kørte familien Elliott (ja, jeg er også en ’Elliott’) til den lufthavn, som jeg for 122 dage siden ankom i. Det var så spøjst at gå i gangene, hvor mit eventyr først startede. Vi spiste frokost på en burgerbar med store, lækre burgere – jeg elsker burgere!

     Vi kom efter meget lidt ventetid ind i flyet og var nu SÅ klar til at indtage Baltimore om tre timer. Jeg havde haft planer om at fortsætte min produktivitet i flyet, men jeg faldt i søvn, hvilket ikke gjorde så meget for søvn er livsnødvendigt, og jeg kan godt lide at leve, såå…

     Da vi ankom til lufthavnen i Washington DC fandt vi vores kufferter og gik så udenfor. ”Kan vi tage hjem til Texas igen?” var min første spontane tanke, da jeg mærkede den 2 grader kolde luft på mine varme-vandte kinder. Det tog mig dog ikke lang tid, før end det gik op for mig at dette var temperaturen de havde i Danmark, og det gjorde luften til en velsignelse, og jeg kunne mærke adrenalinen pumpe i mine blodårer af ren spænding.

   I den to timers biltur mod aunt Heidi og uncle Pauls hus i Baltimore, hvor vi skulle bo julen igennem, sov Chris og jeg på bagsædet. Jeg var dog lige vågen i det øjeblik, vi i en fjern afstand passerede det ikoniske Washington Monument. Jeg havde været i DC for syv år siden, og det var en drøm at være tilbage!

     Da vi ankom til huset, blev vi mødt af smil og glæde, og Chris og jeg blev genforenet med vores søstre. Det var så fedt at se Katie og Susan igen! Jeg havde ikke kendt dem i mere end 24 timer, da jeg ankom i august, før de drog afsted til college. De er to super søde søstre!

     Også min nye onkel og tante var super søde! Og jeg glædede mig til at vågne op til en ny fætter og kusine i morgen tidlig! Efter at have indlogeret os selv, Chris og jeg delte stuen, lagde vi os til at sove. Det var så vildt endeligt at være ankommet.

 


TRANSLATED BY GOOGLE TRANSLATE:

Day 122 – FIRST DAY IN WASHINGTON DC!

Today, Saturday, the first day of the holiday while major travel day. We had to travel to Baltimore, Maryland today, and I was just so excited. Now I have been in the hot Texas for so long that I am looking forward to feel the cold again and see nature (which is NOT some natural areas, where I live in Texas).

     While I was still in my bed, I opened the calendar package, which today was a marsbar – delicious!

     I packed to the sound of High School Musical, because why not? I wanted to hear one of the songs from there and decided to continue, for it is thus something truly “catchy” music. My laundry was washed, and the room tidied up and it all happened very productive.

     Around noon drove the family Elliott (yes, I am also a ‘Elliott’) to the airport, which I 122 days ago arrived in. It was so funny to walk in the corridors where my journey has only just started. We ate lunch at a burger bar with big, delicious burgers – I love burgers!

     We came after very little waiting in the plane and was now SO ready to occupy Baltimore for three hours. I had been planning to continue my productivity in the plane, but I fell asleep, which did so much for sleep is necessary for life, and I like to live, soo…

     When we arrived at the airport in Washington DC, we found our suitcases and then went outside. “Can we go home to Texas again?” Was my first spontaneous thought when I noticed the 2 degrees cold air on my warm-vandte cheeks. It took me not long before than it dawned on me that this was the temperature they had in Denmark, and it made the air for a blessing, and I could feel the adrenaline pumping through my veins of pure excitement.

     In the two-hour car trip to the Heidi aunt and uncle Paul’s house in Baltimore, where we were to stay through Christmas, slept Chris and I in the back seat. However, I was just awake in the moment, we are in a remote distance passed the iconic Washington Monument. I had been in DC seven years ago, and it was a dream to be back!

     When we arrived at the house, we were greeted by smiles and joy, and Chris and I were reunited with our sisters. It was so cool to see Katie and Susan again! I had not known them for more than 24 hours since I arrived in August, before they went off to college. They are two super cute sisters!

     Also my new uncle and aunt were super cute! And I looked forward to waking up to a new cousins ​​in the morning! After staying ourselves, Chris and I shared living room, we lay down to sleep. It was so wild to finally have arrived.

ET HALVT SKOLEÅR på HIGH SCHOOL

CASPER-I-USA

DAG 121

(READ THE ENGLISH VERSION UNDERNEATH THE DANISH VERSION)

I dag, fredag, var det aller sidste dag i første semester af min amerikanske high school oplevelse og dermed også markeringen af, at halvdelen af mit ophold er gået nu. Hvor er det underligt.

     Over de sidste par dage har jeg ikke været i det bedste humør. Jeg har savnet Danmark, og havde for en stund glemt, hvordan jeg så succesfuldt greb dagen i starten af dette år. I dag fandt jeg stykren tilbage. Jeg indrømmer det lige på stedet: jeg troede, at jeg for evigt ville gå gennem livet med hovedet rejst, men nogle gange bliver, man nød til at snuble og falde for at indse, hvor godt man har det. Og det er okay, ikke at være helt hundrede procent på toppen altid. Bare man er det for det meste.

   Nok om mine følelser og lad os komme i gang med den 121. dag på mit eventyr i USA.

   I morges havde jeg min algebraeksamen. Jeg kunne godt have været forberedt bedre, men jeg havde bare ikke haft overskud til at gennemgå al matematikken fra dette semester for femte gang. (Jeg føler mig virkelig svag ved at indrømme, at jeg ”ikke havde overskud” til noget. Men, det er okay Casper. Jeg prøver at tvinge mig selv til ikke at være så hård mod mig selv hele tiden.)

     Jeg snakkede med min lærer Ms. Kuzma efter prøven, og hun havde allerede rettet den ene del af min prøve. Min karakter for den første del var 100% og dermed et A. Jeg var ret overrasket, men var nu spændt på at høre resultatet af den anden halvdel.

     Jeg gik til korlokalet, da matematikeksamen var alt, hvad jeg kom i skole for i dag. Korlokalet er som mit andet hjem herovre. Der er altid nogen at snakke med og noget at lave – lokalet er altid fyldt med de bedste mennesker!

     Showkoret havde en minikoncert på skolen for lærerne inden juleferien og derefter en anden koncert på en anden skole. Dorian, Tushar og jeg endte med at tage med til det hele. For vi havde det fedt og levede bare livet og lod nuet rive os med.

     Vi tre kørte rundt med Amber, som er senior og med i showkoret. Vi kørte med vindurerne nede, åbent soltag og lod musikken flyde fra højtalerne. Vi sang alle med på radioens sange og nød bare at være sammen lige der i den lille Fiat.

     Vi skulle hjem til vores ven Chris P’s fødselsdagsfest i Star Wars tema, og som en del af festen ind og se selve ”Star Wars The Force Awakens” i aften.

     Filmen var bare så god – jeg blev virkelig positivt overrasket. Min bror Chris, havde forsøgt at få mig ”hyped” for den nye film, ved at vise mig nogle af de gamle. Jeg havde set to af de gamle, men var faldet i søvn i startscenen i en af filmene og havde set anden halvdel af den anden. Så det faktum, at jeg kunne holde mig vågen i den nye film tegnede godt!

     Efter filmen, hvor Lindsey og jeg havde spist Dorians popcorn og drukket hans sodavand, kørte vi tilbage til Chris P’s hus, hvor vi dansede swing dance. Sikke en god aften!

     —den perfekte afslutning på første halvdel af dette skoleår! Tak til alle, som har sendt et smil eller været en af mine bedste venner her i Texas. Jeg er så glad for ALLE på skolen og rundt om mig!

 

Lev i nuet – det er så meget sjovere!

 

 


TRANSLATED BY GOOGLE TRANSLATE:

DAY 121 — HALF A SCHOOL YEAR in HIGH SCHOOL

Today, Friday, was the very last day of the first semester of my American high school experience and thus the selection of that half of my stay is gone now. Where is it weird.

     Over the past few days I have not been in the best mood. I missed Denmark, and had forgotten for a time, how I successfully seized the day in the beginning of this year. Today I found stykren back. I admit it right on the spot: I thought that I would forever go through life with your head raised, but sometimes it gets, you have to stumble and fall to realize how good you have it. And it’s okay not to be completely one hundred percent on top always. Just one is for the most part.

     Enough about my feelings and let’s get started with the 121st day of my adventure in the United States.

     This morning I had my algebraeksamen. I could have been prepared better, but I just had not had the energy to go through all the math of this semester for the fifth time. (I feel really weak to admit that I was not “surplus” to anything. But, it’s okay Casper. I try to force myself not to be so hard on myself all the time.)

     I talked to my teacher Ms. Kuzma after the test, and she had already directed one part of my sample. My grade for the first part was 100% and thus an A. I was quite surprised, but was anxious to hear the results of the second half.

     I went to korlokalet as math exam was everything I came to school today. Korlokalet is like my second home over here. There is always someone to talk to and something to do – the room is always filled with the best people!

     Show Choir had a mini concert at the school for teachers before the Christmas break and then another concert at another school. Dorian, Tushar and I ended up taking along with it all. Because we had the fat and just lived life and made the now tearing us.
     The three drove around with Amber, senior and with the show choir. We drove with vindurerne down, the sunroof and let the music flow from the speakers. We sang all the songs on the radio and just enjoyed being together right there in the little Fiat.

     We were going home to our friend Chris P’s birthday party in the Star Wars theme, and as part of the feast in and see the “Star Wars The Force Awakens” tonight.

     The film was just as good – I was really pleasantly surprised. My brother Chris, had tried to get me “hyped” the new film by showing me some of the old. I had seen two of the old, but had fallen asleep in the initial stage in one of the films and had seen the second half of the second. So the fact that I could stay awake in the new film drew well!

     After the movie, where Lindsey and I had eaten Dorians popcorn and drinking his soda, we drove back to Chris P’s house, where we danced swing dance. What a great evening!

     -the Perfect end to the first half of this school year! Thanks to everyone who sent a smile or been one of my best friends here in Texas. I am so happy for ALL at the school and around me! Live in the moment – it’s so much more fun!