JULEAFTEN

CASPER-I-USA

DAG 127

(READ THE ENGLISH VERSION BELOW THE DANISH)

I dag, torsdag, var det selveste juleaftensdag! Ej, hvor var det søremende spændende og en god dag. Dette er en af de mest traditionsbundne dagen på året, og jeg fik både Skypet med hele min familie i Danmark og hygget med min amerikanske familie.

     Jeg vågnede ved ottetiden for at være klar til at snakke med min danske familie kl. 09:30. Da jeg havde taget et bad, og de var kommet hjem fra gudstjenesten i Roskilde Domkirke, Skypede vi. Det var helt fantastisk at få snakket med dem alle sammen samlet. Jeg troede at jeg ville få hjemve ved at snakke med dem, men jeg havde det både godt under og efter samtalen. Jeg tror, det der virkelig betød noget for mig, var at se at de havde det godt og alt var ved det normale hjemme i Danmark. Det var rart selv at være ”til stede” i den danske jul via Skype.

     Min danske familie er bare en éner – jeg elsker hver og en! Den bedste humor bliver fundet blandt dem, og der kan altid ske hvad som helts, når vi er sammen, men en ting er altid garanteret – vi har det ALTID hylende morsomt! Min danske familie havde lavet en figur af mit hoved, som havde fået sin egen plads ved julebordet – det er da sjovt!

     Pakkerne fra min pakkekalender, som jeg ikke havde fået åbnet over de sidste par dage, blev åbnet foran kameraet, sammen med hele familien. Det hele gjorde mig så glad. Jeg har fået tilsendt så meget slik fra min familie, at jeg efterhånden spiser mere dansk slik i USA end jeg ville have gjort i Danmark! Men det er et luksusproblem! Jeg åbnede også min julegave fra min mormor og morfar. Det var en sweater, og jeg kunne virkelig godt lide den. Så godt at jeg tog den på til julemiddagen senere på aftenen.

     Men først sagde jeg farvel og glædelig jul til min familien på Skype og pakkede de sidste julegaver ind. Julegaverne skal gives i morgen tidlig, og jeg er spændt på, om det vil føles mærkeligt. Jeg delte nogle træstammer og studenterbrød med min amerikanske familie, som min søster havde sendt til mig, og de gav udtryk for virkelig godt at kunne lide det.

     Så blev det tid til julemiddagen. Jeg var krøbet i min nye sweater og kakis, og min familie havde også gjort ekstra ud af dem selv. Vi spiste hos mine værtsbedsteforældres hus, og julemiddagen var lidt speciel. Jeg har jo nævnt at min værtsmorfar er organist. Det har han altid været, hvilket betyder, at han altid har haft travlt på juleaften. Så min værtsmor skulle kunne lave maden hurtigt og til når han lige havde et hul i programmet. Kartoffelsuppe. Derfor blev det til kartoffelsupper. Det var en virkelig god en, men det var lidt anderledes end den danske juleand.

     Min værtsmorfar er en rigtig venlig mand, og han satte dansk julemusik på stereoanlægget, så jeg kunne føle mig mere hjemme. Meget betænksomt og gjort helt uden efterspørgsel fra mig.

     Vi skulle nu videre til kirken, hvor jeg sammen med mama-Molly, daddy-B og Chris skulle synge i koret under julegudstjenesten (Susan skulle spille hendes violin). Vi fik rigtige korkåber på – ligesom dem man bruger i gospel! Gudstjenesten gik godt, og det var altså en god oplevelse.

     Da vi kom hjem fyldte vi sokkerne rundt om pejsen med slik og gaver vi havde købt til hinanden. I morgen tidlig var det pakketid – jeg var spændt!

 

 


TRANSLATED BY GOOGLE TRANSLATE:

DAY 127 — CHRISTMAS

Today, Thursday, it was none other than Christmas Eve! Oh, where was it søremende exciting and a good day. This is one of the most tradition-bound days in the year, and I to Skype with both my family in Denmark and spent great time with my American family.

     I woke up at eight o’clock to be ready to talk with my Danish family time. 09:30. When I took a bath, and they had come home from church service in Roskilde Cathedral, Skypede we. It was amazing to talk with them all together. I thought that I would get homesick by talking to them, but I had both good during and after the interview. I think it really mattered to me was to see that they felt good and everything was normal at home in Denmark. It was nice though to be “present” in the Danish Christmas through Skype.

     My Danish family is just one of a kind – I love each one! The best humor is found among them, and there can always be what the hero, when we are together, but one thing is always guaranteed – we have it ALWAYS hilarious! My Danish family had made a figure of my head, which had its own seat at the Christmas table – that’s fun!

     The packages from my advent calendar, which I had not been opened over the last few days, was opened in front of the camera, with the whole family. It all made me so happy. I have received so much candy from my family that I gradually eat more Danish candy in the United States than I would have done in Denmark! But it’s a luxury problem! I also opened my Christmas present from my grandmother and grandfather. It was a sweater, and I really liked it. So good that I took it on for Christmas dinner later in the evening.

     But first I said goodbye and Merry Christmas to my family on Skype and packed the last Christmas gifts. Christmas gifts to be given tomorrow morning, and I’m curious as to whether it will feel strange. I shared some logs and student broke with my American family, as my sister had sent to me, and they expressed really well to like it.

     Then it was time for Christmas dinner. I was crouched in my new sweater and kakis, and my family had also made extra out of themselves. We ate with my host grandparents’ house, and Christmas dinner was a bit special. Have I mentioned that my host grandfather’s organist. He has always been, which means that he has always been busy on Christmas Eve. So my host mother could cook quickly and when he had a hole in the program. Potato Soup. It was a really good one, but it was a little different than the Danish Christmas duck.

     My host mother’s father is a very kind man, and he put the Danish Christmas music on the stereo, so I could feel more at home. Very thoughtful and made absolutely with no demand from me.

     We should now proceed to the church where I, along with mama-Molly, daddy-B and Chris had to sing in the choir under the Christmas church service (Susan had to play her violin). We got right choir robes on – like the ones you use in gospel! The service went well and it was all a good experience.

     When we got home we filled socks around the fireplace with candy and gifts we had bought together. Tomorrow morning was the Packet – I was excited!

 

EN GAMMEL HAVSKILDPADDE

CASPER-I-USA

DAG 126

(READ THE ENGLISH VERSION UNDERNEATH THE DANISH VERSION)

I dag, onsdag, var en dag i familiens og vandets tegn. Ja, for vi hang ud med hele familien og besøgte det nationale akvarium (det kan Den Blå Planet altså ikke hamle op med).

     Jeg vågnede og tog mig et hurtigt bad. Vi, mine værtsforældre, værtssøskende, værtsonkel og –tante, værtskusine og –fætter og værtsbedsteforældre, skulle mødes og spise Brunch tæt på havnen i Baltimore. Det regnede ret voldsomt, og på vejen fra parkeringshuset til restauranten blev vi ret våde, men jeg havde min super dejlige norske uldsweater på, og da vi ankom til brunchen og jeg tog den af var jeg næsten helt tør indenunder! Et shoutout ud til det får, der producerede den uld, den var strikket ud af – godt gået!

     Efter at have fået lækker varm kakao og en rigtig italiensk sandwich, gik vi til det nationale akvarium, som lå tæt ved havnen. Da vi kom ind i det første rum, så vi et kæmpe akvarium, der var fyldt med flotte fisk, hajer og en havskildpadde! Jeg tog et billede af Max med havskildpadden – det blev et ret godt billede! Sidste gang jeg havde set en havskildpadde var for syv år siden i Ford Lauderdale tæt på Miami. Små nyudklækkede havskildpadder havde brudt fri fra deres skalle, kravlet op at sandet og videre ned til havet. En stor hun var også kommet op på stranden for at lægge æg. Det var en ret stor oplevelse – det kan du godt forestille dig. Så det var yderligere fedt endelig at se arten ”in real life” igen efter syv år.

     Vi gik videre og stødte på et åbent akvarium, hvor man kunne få lov til at røre fiskene deri. Yes! Der var en af mine yndlingsfisk. Ikke at jeg ved særlig meget om fisk, men denne ”fisk”? Hørte jeg engang om i et program for mange år siden (ej, hvor jeg føler mig gammel, ved at referere til noget som sket for ”mange år siden!”). Det er en krabbe, men er tættere beslægtet med edderkopper end de normale krabber, vi kender. Det seje ved arten er, at det er en af de ældste arter på jorden! Den kan leve af næsten alt få havbunden, har et panserskjold på kroppen og har ti øjne til at orientere sig. Kvinden, der stod ved akvariet og delte sin viden om dyrene, fortalte mig om Hestesko Krabben, som arten hedder. Det var utrolig spændende.

     Vi gik videre, og så flere dyr. Der var delfiner, flere hajer, flotte fisk, eksotiske brandmænd og meget mere. Jeg elsker akvarier der er gennemførte og veludførte. Det føltes som om, at vi var under vand gennem hele besøget! Byron og jeg nåede lige at se den specielle udstilling med dyr fra Australien, inden det var lukketid. Det var også vældig gennemført.

     Vi kørte hjem mod huset igen. I bilen spillede jeg danske julesange for min familie. Jeg spillede ”Jul i Angora” og ”Støvledance” fra The Julekalender. Vi blev enige om, at en dansk julesang ikke var en rigtig dansk julesang, hvis ikke sangerne var halvt beruset og skavede sig… det var nok sandheden J (Jeg er nu stadig fan af de danske sange)

     Godnat.

 

 


TRANSLATED BY GOOGLE TRANSLATE:

DAY 126 – AN OLD TURTLE

Today, Wednesday was a day of family and water signs. Yes, we hung out with all the family and visited the National Aquarium (it can be the Blue Planet that is no match).

     I woke up and took me a quick shower. We, my host parents, host siblings, host uncle and -tante, host cousin and -fætter and host grandparents would meet and eat brunch close to the port of Baltimore. It was raining pretty badly, and on the way from the parking garage to the restaurant we were quite wet, but I had my super lovely Norwegian woolen sweater on, and when we arrived for brunch and I took it off I was almost completely dry underneath! A shoutout out to the sheep that produced the wool, it was knitted out of – well done!

     After getting delicious hot cocoa and a real Italian sandwich, we went to the National Aquarium, which was close to the harbor. When we came into the first room, we saw a giant aquarium filled with beautiful fish, sharks and a sea turtle! I took a picture of Max with sea turtle – it was a pretty good picture! The last time I had seen a sea turtle was seven years ago in Ford Lauderdale near Miami. Small newly hatched sea turtles had broken free from their roach crawled up the sand and down to the sea. A large she had also come ashore to lay eggs. It was a pretty great experience – you can well imagine. So it was more fat finally seeing species “in real life” after seven years.
     We went ahead and came across an open tank where you could get to touch the fish therein. Yes! There was one of my favorite fish. Not that I know much about fish, but this “fish”? I once heard about a program many years ago (not that I feel old, by referring to something that happened “many years ago”). It is a crab, but is more closely related to spiders than normal crabs, we know. The tough by nature is that it is one of the oldest species on earth! It can live on almost everything get seabed has an armor shield on the body and has ten eyes for orientation. The woman who stood at the aquarium and shared his knowledge of the animals, told me about Horseshoe Crab, as nature called. It was incredibly exciting.

     We went ahead and saw more animals. There were dolphins, several sharks, beautiful fish, exotic jellyfish and more. I love aquariums are completed and accomplished. It felt as if we were under water throughout the visit! Byron and I did see the special exhibition of animals from Australia before it was closing. It was also very complete.

     We drove home toward the house again. In the car, I played Danish carols for my family. I played “Christmas in Angora” and “Boot Dance” from The Advent calendar. We agreed that a Danish Christmas song was not a real Danish Christmas song, if not the singers was half drunk and shameless itself … it was enough truth ☺ (Now I’m still a fan of the Danish songs)

     Good night.

JULEGAVER

CASPER-I-USA

DAG 124

(READ THE ENGLISH VERSION BELOW THE DANISH)

I dag, mandag, vågnede jeg efter 13 timers søvn! Meeeeen, som den teenagedreng jeg er, var jeg stadigvæk træt. Jeg blev rent faktisk vækket… Gud ved, hvor meget jeg kunne sove.

     Onkel Paul, tante Heidi og deres to børn Max og Maja var til et arrangement på Max’ skole. Så Byron (min værtsfar), Chris (min værtsbror), Susan og Katie (mine værtssøstre) og jeg skulle til Target for at købe de sidste julegaver. For mit vedkommende havde jeg stadig ikke købt halvdelen af min gaver, så jeg satsede rimelig meget på at Target ville komme mig til undsætning.

     Vi gik rundt i butikken i grupper af to, så vi ikke ligefrem købte hinandens julegaver for øjnene af hinanden – selvom Katie allerede havde en relativ god ide om, hvad jeg købte til hende. Omkring bordet i går, havde vi lyttet til Adele, og hun snakkede om, at hun tænkte på at købe hendes nye album 25. Jeg havde afbrudt hende med ordene: ”Lad vær’. Jeg tror nogle gerne vil give dig det i julegave (jeg havde nemlig ikke den fjerneste ide om, hvad hun skulle have i julegave 30 sekunder forinden)

     Jeg gik rundt med Chris og vi købte gaver – jeg fik endda købt ALLE årets julegaver. Du har ingen ide om, hvor glad det gjorde mig. Jeg havde været så nervøs for, at jeg ikke ville finde noget til jeg fandt passende til alle i familien – og det ville have været monster akavet. På nuværende tidspunkt, havde jeg kun tilbragt ca. 48 timer med min værtssøstre, da de normalt er på college i Boston, så jeg havde ikke haft det bedste kendskab til deres personligheder, og hvad de kunne lide.

     Vi besøgte også en musikbutik, hvor jeg købte et nodehæfte til klaver og sang på Hello af Adele.

     Hjemme lavede jeg puslespil med Max og vi spiste frokost, inden vi kørte til biografen for at se Star Wars.

     Star Wars episode syv er ”a pretty big deal” her i USA, og rum-serien er ifølge min værtsbror Chris mere kendt end Harry Potter. Star Wars har aldrig appelleret til mig, men hele familien ville gerne ind og se den, så jeg fulgte trop og så filmen for anden gang, da vi også så den ved Chris Proodians fødselsdag i fredags.

     Alle mine julepostkort var nu færdigskrevet! Ej, hvor det lettede mig. Jeg havde arbejdet på dem i over en uge og havde ikke fået sat nok tid af til at færdigøre dem. Jeg håber at alle ni julekort kommer hjem til Danmark i god behold og finder hjem til mine venner og familie.

     Jeg lavede endnu et puslespil med Max, og Susan hjalp også til. Det er et godt stykke tid siden, at jeg har været sammen med mine kusiner i Danmark, og jeg var begyndt at savne, at have små minions til at se op til en igen.

     Så kørte jeg med Byron, Molly, Chris og Susan mod min værtsmorfars kirke. Vi skulle nemlig være med i kirkekoret juleaften, og det var der en prøve på her i aften. Prøven gik godt, og jeg er spændt på den rigtige performance juleaften.

     Da vi kom hjem, arbejde jeg på bloggen og lagde mig til at sove bagefter.

 

 


TRANSLATED BY GOOGLE TRANSLATE:

DAY 124 — CHRISTMAS PRESENTS

Today, Monday, I woke up after 13 hours of sleep! Buuuuuut that the teenage boy I am, I was still tired. I was actually awakened … God knows how much I could not sleep.

     Uncle Paul, Aunt Heidi and their two children Max and Maja was an event at Max’s school. So Byron (my host father), Chris (my host brother), Susan and Katie (my host sisters) and I was going to Target to buy the last Christmas presents. For my part, I still had not bought half of my gifts, so I bet very reasonable to Target would come to my rescue.

     We walked around the store in groups of two, so we do not even bought each other’s Christmas gifts under the eyes of each other – although Katie already had a relatively good idea of ​​what I bought for her. Around the table yesterday, we had listened to Adele, and she was talking about, that she was thinking of buying her new album 25. I had interrupted her by saying: “Don ‘t. I think some would like to give it to you for Christmas (I had is not the faintest idea what she had to have for Christmas 30 seconds before)

     I walked around with Chris and we bought gifts – I had even bought ALL this year’s Christmas gifts. You have no idea how happy it made me. I had been so nervous that I would not find anything until I found suitable for the whole family – and it would have been awkward monster. At this time, I had only spent approximately 48 hours with my host sisters, as they usually are at college in Boston, so I had not had the best knowledge of their personalities and what they could like.
     We also visited a music store where I bought a music book for piano and singing at Hello Adele.

     Homemade I puzzle with Max and we ate lunch before we drove to the cinema to see Star Wars.

     Star Wars episode seven is “a pretty big deal” here in the US, and space series is according to my host brother Chris more known than Harry Potter. Star Wars has never appealed to me, but the whole family would like to enter and see it, so I followed suit and saw the film for the second time since we saw it at Chris Proodians birthday last Friday.

     All my Christmas cards were now completely written! Not where it relieved me. I had been working on them for over a week and had not been put enough time for that finish them. I hope that all nine Christmas cards coming home to Denmark and sound and will home to my friends and family.

     I made another puzzle with Max and Susan also helped. It’s a while since I’ve been with my cousins ​​in Denmark, and I was starting to miss, to have small minions to see up to one again.

     So I drove with Byron, Molly, Chris and Susan on my host grandpa church. We would indeed be in the church choir Christmas Eve and it was a test of here tonight. The test went well and I’m excited at the right performance on Christmas Eve.

     When we got home, I worked on the blog and put me to sleep afterwards.

å et juleaften, og det var der ee mod min værtsmorfars kirke. Vi skulle nemlig være med i kirkekoret juleaften, og det var der e